PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Luhačovské Zálesí vyhlašuje dvě výzvy pro období 2021-2027

Dne 29. 09. 2023 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí dvě výzvy programového období 2021 – 2027! Jedná se o dvě tematicky různé výzvy, první z nich je zaměřena na podnikatele a čerpá prostředky z OP TAK, ta druhá je zaměřena na Sociální služby a čerpá prostředky z IROP. 1....

VÝZVA Č. 11 PRV

Dne 07. 08. 2023 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí jedenáctou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 3. F3: Zpracování a...

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživateléstaveb nebo pozemků.Výše dotace může být maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. Nejméně to může být 15 tisíc korun a...