PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAP Luhačovské Zálesí

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Luhačovice II (MAP) navazuje na vytvořená partnerství v rámci projektu MAP I a podporuje další rozvoj spolupráce a společného strategického plánování. Současně bude realizací těchto aktivit podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. Účelem projektu je posílit tuto spolupráci partnerství v území takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Luhačovice II
Příjemce: Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010700
Období realizace: 1. 6. 2018 – 30. 11. 2021
Výše finanční podpory: 8 040 312,- Kč (100% dotace)