PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU zpracovává naše místní akční skupina Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020. Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie bude obsahovat komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Je třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky potřeb regionu. SCLLD je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS, propojující subjekty, záměry a zdroje. 

Úvodní dopis starostům

 Obsah strategie

 1) Představení místní akční skupiny
– členové, historie, způsob zpracování MRS, tým pro tvorbu strategie 

2) Analytická část
– vymezení území, vyhodnocení dosavadní strategie, rozvojové potřeby, návaznost na další dokumenty

3) Strategická část
– cíle a priority, integrační prvky, inovační prvky, akční plán, finanční plán, indikátory, vlastní zdroje území a další zdroje/odhad
– struktura a procesy MAS, monitoring a evaluace, plán rozvoje organizace, rámcový rozpočet

 4) Implementační část
– programové rámce pro jednotlivé operační programy, z nichž bude MAS chtít čerpat prostředky na realizaci strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014–2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje. Předkládaná pracovní verze zahrnuje kompletní analytickou část se zachycením aktuální situace v území a návrh strategické části na období 2014 – 2020. Ve strategické části je stanoveno další směřování rozvoje regionu a způsobu jeho naplnění ve formě stanovených strategických cílů a příslušných opatření.

Dokumenty ke stažení (pozn.: původní verze; aktuální viz dále)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 – ÚVOD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 – ANALYTICKÁ ČÁST
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 – STRATEGICKÁ ČÁST
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Příloha č. 1 – Doplňující informace k analytické části
Příloha č. 2 – Mapa území a seznam obcí
Příloha č. 3 – Jmenný seznam členů jednotlivých orgánů
Příloha č. 4 – Finanční plán
Příloha č. 5 – Indikátory pro programové rámce
Příloha č. 6 – Analýza rizik
Příloha č. 7 – Komunitní projednání (Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD)
Příloha č. 8 – Žádost o standardizaci MAS
Příloha č. 9 – Osvědčení o splnění standardů MAS
Příloha č. 10 – Čestné prohlášení

Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020
—————————————————————————– 

1. VERZE SCHVÁLENÉ STRATEGIE: Dokumenty ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské zálesí pro období 2014 – 2020 (dále jen „SCLLD“)

Jednotlivé části:
SCLLD – ÚVOD
SCLLD – ANALYTICKÁ ČÁST
SCLLD – STRATEGICKÁ ČÁST
SCLLD – IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
LZ – SCLLD – finanční plán – tab. e
LZ – SCLLD – finanční plán – tab. f
LZ – SCLLD – finanční plán – tab. g
LZ – SCLLD – Indikátory

Akceptační dopisy k jednotlivým programovým rámcům:

Akceptační dopis SCLLD – IROP
Akceptační dopis SCLLD – PRV
Akceptační dopis SCLLD – OPŽP
—————————————————————————–

2. VERZE SCHVÁLENÉ STRATEGIE: 2. VERZE SCLLD (změna se týká pouze strategické části, popsána je v části úvodní)

SCLLD – ÚVOD
SCLLD – STRATEGICKÁ ČÁST
—————————————————————————–

AKTUÁLNĚ PLATNÁ STRATEGIE: 3. VERZE SCLLD (změna se týká pouze analytické části, popsána je v části úvodní – jedná se o rozšíření území)


STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
—————————————————————————–

AKTUÁLNĚ PLATNÁ STRATEGIE: 4. VERZE SCLLD (změna se týká preferenčních kritérií Fiche 6)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

—————————————————————————–

AKTUÁLNĚ PLATNÁ STRATEGIE: 5. VERZE SCLLD (změna se týká preferenčních kritérií Fiche 1 a hodnot indikátoru výstupu u Fiche 3 a Fiche 6)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE