PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Informace o projektu CSS

Mikroregion Luhačovské Zálesí se k 27.6.2016 zapojil do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, realizovaného Svazem měst a obcí ČR (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017) financovaného z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO, dosáhnout:
– zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných ch v rámci samostatné, příp. přenesené působností obcí,     
  prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaným občanům zapojených obcí,

– zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
– zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
– zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
– přenos znalostí a vytvoření/rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO.

CSS budou poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod. CSS budou poskytovat obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

CSS budou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:
přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů, přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy, zajištění právních služeb pro obce, zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, přípravu, řízení a administraci projektů obcí, přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO, přípravu informačního zpravodaje pro občany, propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS, odborné konzultace k veřejným zakázkám, zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám, spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky, organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit, prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce, spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce, odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce, odborné poradenství v oblasti daní, konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební dozor investora, poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.

Další oblastí činnosti CSS bude naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Zaměstnanci CSS budou pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh prací na naplňování cílů svého strategického dokumentu. Součástí těchto aktivit bude i aktualizace strategických dokumentů, příprava akčních plánů, zpracování projektových záměrů, realizace projektů apod.

CSS bude mít také roli kontaktního centra pro občany DSO. Zde se budou moci, v případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, občané obracet se svými požadavky přímo na zaměstnance CSS.

Projekt bude ukončen v červenci roku 2019. Pokud byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte webové stránky:
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx