PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Co je to „ópéeska“?

„Ópéeska“ aneb Luhačovské Zálesí, obecně prospěšná společnost, je společností, která usiluje o rozvoj, obnovu a zlepšování životních podmínek v Luhačovském Zálesí.

Jejím zakladatelem je Mikroregion Luhačovské Zálesí, přičemž společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 329 dne 29. června 2007.

Základní poslání společnosti

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ:

 • Koordinace rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ a jeho turistického potenciálu
 • Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
 • Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
 • Posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
 • Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
 • Služby při financování projektů k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
 • Pozitivní prezentace regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti
 • Podpora malého a středního podnikání v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
 • Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti a dětí a mládeže v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Statut společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Zakladatelská listina Luhačovské Zálesí, o.p.s.

   

  Základní informace o společnosti

  Název

  Luhačovské Zálesí, o.p.s.
  Sídlo  Osvobození 25, 763 21 Slavičín
  Sekretariát  Masarykova 137, 763 26 Luhačovice (doručovací adresa)
  IČO 277 35 109
  Zakladatel  Mikroregion Luhačovské Zálesí
  Právní forma Obecně prospěšná společnost
  Doba trvání Společnost je založena na dobu neurčitou
  Základní poslání

  Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

  Co je naším mottem?

  „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“

  Kdo jsme?

  • jsme obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2007 z iniciativy Mikroregionu Luhačovské Zálesí za účelem koordinace rozvoje regionu Luhačovské Zálesí
  • máme vlastní vize, máme jasné představy o budoucnosti Luhačovského Zálesí a snažíme se je naplňovat

  Co je naším cílem?

  • pomáhat při obnově a rozvoji regionu Luhačovské Zálesí
  • koordinovat rozvojové projekty na území Luhačovského Zálesí
  • vytvořit specifickou destinační oblast Luhačovské Zálesí s širokou produktovou nabídkou
  • propagovat Luhačovské Zálesí, jeho přírodní, kulturní, společenské, historické a volnočasové bohatství
  • podávat pomocnou ruku všem subjektům na území Luhačovského Zálesí při realizaci jejich rozvojových projektů a záměrů

  Co nabízíme?

  • bezplatné dotační poradenství – od prvotního nápadu až po výběr vhodného dotačního programu
  • kompletní zpracování žádostí o dotaci do různých dotačních programů – studie proveditelnosti, osnovy projektů, soulady se strategickými dokumenty apod.
  • dotační management – administrace a management projektů
  • realizace vzdělávacích seminářů, přednášek, tiskových konferencí a workshopů
  • informační a konzultační činnost v oblasti regionálního rozvoje, dotačních projektů, destinačního marketingu a managementu aj.
  • realizaci integrovaných rozvojových projektů v rámci regionu – společná propagace, rozvoj turistické a volnočasové infrastruktury, vzdělávací projekty, příprava turistických produktů a balíčků apod.

  Organizační struktura Luhačovského Zálesí, o.p.s.

  • Správní rada
  • Dozorčí rada
  • Ředitel a vnitřní organizace Společnosti

  Správní rada

  Správní je výkonným orgánem Luhačovského Zálesí, o.p.s.

  Členy správní rady jmenuje zakladatel společnosti, přičemž členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

  Funkční období členů správní rady je tříleté, není však vyloučeno opětovné členství. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

  Předsedou správní rady je Zdeněk Džoganik, jednatel SYSTEM plus Zlín, s. r. o.

   

   

  Správní rada schvaluje:

  • rozpočet obecně prospěšné společnosti
  • řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
  • předmět doplňkových činností

  Členové správní rady

  Člen
  Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
  Mgr. Tomáš Chmela
  Ing. Marian Ležák
  Josef Hutěčka
  Zdeněk Džoganik
  Mgr. Božena Filáková

   

  Dozorčí rada

  Dozorčí rada je kontrolním orgánem Luhačovského Zálesí, o.p.s.

  Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel společnosti, přičemž členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

  Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, není však vyloučeno opětovné členství. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Předsedou dozorčí rady je Ing. Radek Chmela.

   

   

  Dozorčí rada:

  • dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
  • dále je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
  • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.

  Členové dozorčí rady

  Člen  
  Mgr. Pavel Heinz
  Ing. Radek Chmela
  Stanislav Bartoš

    

   Ředitel a vnitřní organizace Společnosti

   Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitel vykonává funkci v pracovně-právním poměru na základě pracovní smlouvy.

   Ředitelem společnosti je Ing. Marek Prachař.

   Ředitel společnosti je zodpovědný za vnitřní organizaci Společnosti.