PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

Otevřené výzvy:


Ukončené výzvy:

Výzva č. 8 OP TAK

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde.

8. VÝZVA MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 05.06.2024 v 09:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 05.06.2024 v 10:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26.06.2024 ve 16:00
Celková částka dotace 1 683 360 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 3 366 720 Kč)
Míra podpory dotace: 50 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 200 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 000 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje se počítají jako součet přímých a nepřímých výdajů projektu. Nepřímé způsobilé výdaje jsou dány paušální částkou z přímých způsobilých výdajů.

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
Jedná se o následující aktivity:
• Robotizace, automatizace, digitalizace
• Web, cloud
• Komunikační a identifikační Infrastruktura

Text výzvy
Formulář projektového záměru
Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY OP TAK

VÝZVA ŘO OP TAK MPO „TECHNOLOGIE PRO MAS (CLLD)“
Text výzvy
Příloha č. 1 – Model hodnocení
Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů
Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru
Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část
Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“

Všechny relevantní přílohy se zasílají na email: optak@luhacovskezalesi.cz.

Výzva č. 7 IROP

7. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost 2024

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde.

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Vyhlášení výzvy: 15.05.2024, 10:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 15.05.2024, 10:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 19.06.2024, 16:00
Celková částka dotace 9 500 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 10 000 000 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 500 000,00 Kč
Maximální výše CZV: 10 000 000,00 Kč

Věcné zaměření                    

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Projektový záměr musí být v souladu s podmínky nadřazené 60. výzvy IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD), dokumentaci k ní naleznete zde.

Věcná způsobilost je definována v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP (vždy v aktuálním znění).

Dokumentace k výzvě MAS

Text výzvy
Příloha 1 – Formulář projektového záměru
Příloha 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 3 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha 4 – Kontrolní list
Příloha 5 – Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY IROP

Všechny potřebné přílohy se zasílají na email: irop@luhacovskezalesi.cz.

 

Výzva č. 1 SP SZP

1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – SP SZP

Stav výzvy: Příjem žádostí otevřen
Vyhlášení výzvy: 16. 04. 2024
Datum příjmu žádostí o podporu: 16. 04. 2024
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 17. 05. 2024
Minimální výše CZV: 100 000,00 Kč
Maximální výše CZV: 1 500 000,00 Kč

Věcné zaměření                    

FICHE 4  PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají nezemědělského podnikání a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

FICHE 5 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ
Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Upozornění: formulář aktuální znění výzvy, preferenční kritéria, instruktážní list k žádosti o dotaci a výtah z pravidel je nutné nejdříve uložit a poté otevřít!

Informace k vyhlášené výzvě naleznete na webových stránkách SZIF odkaz zde

Dokumentace k výzvě MAS

Programový rámec

Aktuální znění výzvy
Způsob výběru projektů
FICHE 4 Preferenční kritéria
FICHE 4 Instruktážní list k žádosti o dotaci
FICHE 4 Instruktážní list k žádosti o dotaci – verze 2
FICHE 4 Výtah z pravidel
FICHE 5 Preferenční kritéria
FICHE 5 Instruktážní list k žádosti o dotaci
FICHE 5 Instruktážní list k žádosti o dotaci – verze 2
FICHE 5 Výtah z pravidel

Pravidla SP SZP verze platná od 2024_03_12_čistopis
Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova
Příručka pro publicitu SP SZP
Postup pro žadatele pro podávání Žádosti o dotaci

Pozvánka seminář
Plná moc

FICHE 4 Seznam přijatých žádostí
FICHE 5 Seznam přijatých žádostí

Výzva č. 5 IROP

5. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Vzdělávání 2024

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde. Seznam vybraných projektových záměrů zde.

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen

Vyhlášení výzvy: 01.03.2024, 8:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 01.03.2024, 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 03.04.2024, 16:00
Celková částka dotace 9 500 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 10 000 000 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 1 000 000,00 Kč
Maximální výše CZV: 10 000 000,00 Kč

Věcné zaměření                    

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.
Projektový záměr musí být v souladu s podmínky nadřazené 48. výzvy IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD), dokumentaci k ní naleznete zde.

Věcná způsobilost je definována v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (vždy v aktuálním znění).

Dokumentace k výzvě MAS

Text výzvy
Příloha 1 – Formulář projektového záměru
Příloha 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 3 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha 4 – Plná moc k zastupování

INTERNÍ POSTUPY IROP

Všechny potřebné přílohy se zasílají na email: irop@luhacovskezalesi.cz.

 

Výzva č. 4 IROP

4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Hasiči 2024

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde. Seznam projektových záměrů k hodnocení zde.

Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 14.02.2024, 8:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 14.02.2024, 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.04.2024, 16:00
Celková částka dotace 1 900 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 000 000 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 130 000,00 Kč
Maximální výše CZV: 800 000,00 Kč

Věcné zaměření                    

Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.
Projektový záměr musí být v souladu s podmínky nadřazené 61. výzvy IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD), dokumentaci k ní naleznete zde.

Věcná způsobilost je definována v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 61 IROP (vždy v aktuálním znění). Projekt musí být v souladu s přílohou Specifických pravidel 61. výzvy: PŘÍLOHA 9 – Parametry pro stavby a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností jednotek SDH OBCÍ.

Dokumentace k výzvě MAS

Aktuální znění výzvy
Text výzvy
Příloha 1 – Formulář projektového záměru
Příloha 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 3 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha 4 – Stanovisko HZS kraje
Příloha 5 – Čestné prohlášení velitele jednotky
Příloha 6 – Plná moc k zastupování

INTERNÍ POSTUPY IROP

Všechny potřebné přílohy se zasílají na email: irop@luhacovskezalesi.cz.

Výzva č. 3 OP TAK

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde.

3. VÝZVA MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 14.02.2024 ve 08:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 14.02.2024 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25.03.2024 ve 16:00
Celková částka dotace 1 352 503 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 705 006 Kč)
Míra podpory dotace: 50 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 200 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 000 000 Kč

Celkové způsobilé výdaje se počítají jako součet přímých a nepřímých výdajů projektu. Nepřímé způsobilé výdaje jsou dány paušální částkou z přímých způsobilých výdajů.

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
Jedná se o následující aktivity:
• Robotizace, automatizace, digitalizace
• Web, cloud
• Komunikační a identifikační Infrastruktura

PŘED ODEVZDÁNÍM NA MAS JE NEZBYTNÉ ODESLAT ONLINE FORMULÁŘ K PROJEKTU ODKAZ ZDE

Text výzvy
Formulář projektového záměru
Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY OP TAK

VÝZVA ŘO OP TAK MPO „TECHNOLOGIE PRO MAS (CLLD)“
Text výzvy
Příloha č. 1 – Model hodnocení
Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů
Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru
Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část
Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“

Všechny relevantní přílohy se zasílají po vyplnění online formuláře (odkaz výše) na email: optak@luhacovskezalesi.cz.

 

Výzva č. 2 IROP

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde. Seznam vybraných projektových záměrů zde.

2. Výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Sociální služby 2023
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 29.09.2023 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 29.09.2023 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 07.11.2023 ve 16:00
Celková částka dotace 1 900 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 000 000 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 500 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 000 000 Kč

Infrastruktura sociálních služeb
Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.
Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel.

PŘED ODEVZDÁNÍM NA MAS JE NEZBYTNÉ ODESLAT ONLINE FORMULÁŘ K PROJEKTU ODKAZ ZDE

Text výzvy
Formulář projektového záměru
Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY IROP

VÝZVA ŘO IROP MMR „Sociální služby – SC 5.1 (CLLD)“
Text výzvy
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Všechny relevantní přílohy se zasílají po vyplnění online formuláře (odkaz výše) na email: irop@luhacovskezalesi.cz.

 

Výzva č. 1 OP TAK

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde

1. VÝZVA MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 29.09.2023 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 29.09.2023 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 07.11.2023 ve 16:00
Celková částka dotace 2 660 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 5 320 000 Kč)
Míra podpory dotace: 50 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 200 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 000 000 Kč

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
Jedná se o následující aktivity:
• Robotizace, automatizace, digitalizace
• Web, cloud
• Komunikační a identifikační Infrastruktura

PŘED ODEVZDÁNÍM NA MAS JE NEZBYTNÉ ODESLAT ONLINE FORMULÁŘ K PROJEKTU ODKAZ ZDE

Text výzvy
Formulář projektového záměru
Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY OP TAK

VÝZVA ŘO OP TAK MPO „TECHNOLOGIE PRO MAS (CLLD)“
Text výzvy
Příloha č. 1 – Model hodnocení
Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů
Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru
Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část
Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“

Všechny relevantní přílohy se zasílají po vyplnění online formuláře (odkaz výše) na email: optak@luhacovskezalesi.cz.