PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Rozpočet partnera:

218 856,- Kč

Období realizace partnera:

10/2021 – 04/2023

Realizované aktivity partnera:

Aktivity polytechnického vzdělávání

  • Vzdělávací program pro další vzdělávání PP ZŠ (ZOO Lešná Zlín)
  • Výuka žáků ZŠ (ZOO Lešná Zlín)
  • Vzdělávací program Malá technická univerzita
  • Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství