PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Realizované výzvy PRV

Poznámka: Informace k jednotlivým výzvám programového rámce Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) jsou řazeny vzestupně.

INFORMACE K VÝZVĚ Č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 1. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 12 žádostí o podporu. Před samotným ukončením výzvy byla 1 projektová žádost stažena žadatelem. V posledních týdnech tedy předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany MAS.

Na základě administrativní kontroly byla vyřazena jedna žádost (ve Fichi 2), do věcného hodnocení tedy postoupilo celkem 10 žádostí.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 20. 9. 2017, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů. Programový výbor MAS dne 25. 9. 2017 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Zároveň bylo schváleno navýšení alokace ve Fichi 1. Všechny Žádosti o dotaci, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 6 žádostí o podporu v rámci Fiche č. 1 a 4 žádosti v rámci Fiche č. 2. Celková částka požadované dotace je cca 4,9 mil. Kč.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dne 21. 8. 2017 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 12 žádostí, z toho 6 žádostí bylo podáno v rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků a 6 žádostí v rámci Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

VÝZVA č. 1 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dokumetny ke stažení

Výzva č. 1 PRV

Výzva – Příloha – Dříve podpořené projekty

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 1 výňatek z Pravidel

Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 2 výňatek z Pravidel

Fiche – Příloha – Inovační rysy

Pozvánka na seminář

Pozvánka na seminář

Prezentace semináře

Ostatní dokumenty

Interní postupy PRV

Interní postupy – Příloha č. 1 Etický kodex

Interní postupy – Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmu

Interní postupy – Příloha č. 3 Žádost o přezkoumání

CZ NACE

Pravidla 19.2.1

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – drůbež

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevecké areály

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 14 Metodika nově vytvořených pracovních míst

Portál Farmáře – Žádost o přístup do Portálu farmáře

Portál Farmáře – Návod pro přihlášení

Portál Farmáře – Návod na generování Žádosti o dotaci na MAS

POZN.: Pokud Vám dokument nelze otevřít, nejprve jej uložte do počítače a poté otevřete.

INFORMACE K VÝZVĚ Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 3. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 8 žádostí o podporu. V posledních týdnech předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany MAS. Administrativní kontrolu splnily všechny předložené žádosti, které dále postoupily do věcného hodnocení. Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 2. 5. 2018, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů. Programový výbor MAS dne 4. 5. 2018 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Všechny Žádosti, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 2 žádosti o podporu v rámci Fiche 3, 4 žádosti v rámci Fiche 4 a 2 projektové záměry ve Fichi 5. Celková částka požadované dotace je cca 3,6 mil. Kč.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dne 12. 3. 2018 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 3 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo přijato celkem 8 žádostí, z toho 2 žádosti byly podány v rámci Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4 žádosti v rámci Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích a v rámci Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh byly přijaty 2 žádosti. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

VÝZVY Č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 3 PRV

Příloha Výzvy č. 3 – Dříve podpořené projekty

Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 – vyňatek z Pravidel 19.2.1

Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích

Fiche 4 – výňatek z Pravidel 19.2.1

Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Fiche 5 – vyňatek z Pravidel 19.2.1

Fiche – Příloha – Inovační rysy

Fiche – Příloha – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Ostatní dokumenty

Interní postupy MAS

Pravidla 19.2.1

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Návody administrace

Portál farmáře – Návod pro přihlášení

Portál farmáře – Žádost o přístup do Portálu farmáře

Portál farmáře – Postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF

Portál farmáře – Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

INFORMACE K VÝZVĚ Č. 4 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

Dne 21. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 19 žádostí o dotaci, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a 1 žádost byla odevzdána po termínu. V rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – bylo podáno 13 žádostí a u Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – to bylo žádostí 6. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

VÝZVA Č. 4 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 4 PRV

Příloha Výzvy č. 4 – Inovační rysy

Příloha Výzvy č. 4 – Seznam dříve podpořených projektů

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 1 – výňatek z Pravidel 19.2.1

Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rovzoj nezemědělských činností

Fiche 2 – výňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:

Pozvánka na seminář

Vzor „Plná moc“

Prezentace ze semináře

Ostatní dokumenty:

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 – Žádost o přezkoumání

CZ NACE

Pravidla 19.2.1

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – drůbež

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevecké areály

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 14 Metodika nově vytvořených pracovních míst

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha „Doložení vazby na venkovskou turistiku“

Návody administrace

Portál farmáře – návod pro přihlášení

Portál farmáře – žádost o přístup do Portálu farmáře

Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF

Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře      

Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví

Portál farmáře – podrobný postup pro doložení finančního zdraví

Metoda výpočtu finančního zdraví

Formulář finančního zdraví

INFORMACE K VÝZVĚ Č. 5 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 5. výzva PRV FICHE 2

Seznam vybraných žádostí 5. výzva PRV FICHE 3

Dne 28. 6. 2019 byl v rámci Výzvy č. 5 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 13 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – bylo podáno 13 žádostí a u Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – to byla žádostí 1. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.

Seznam přijatých žádostí

Dne 28. 5. 2019 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí pátou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 2 a 3:

  • F2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí je v termínu od 3. 6. 2019 do 28. 6. 2019.
Výzva s celkovou alokací 5 634 323 Kč je určena především mikro a malým podnikům působících ve venkovských oblastech. Alokace na F2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností je ve výši 3 350 793 Kč. Na F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je stanovena alokace ve výši 2 283 530 Kč.

Seminář k vyhlášené výzvě proběhne 10. 6. 2019. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.

Dokumenty ke stažení

Výzva č. 5 PRV

Schválení výzvy č. 5

Příloha Výzvy č. 5 – Dříve podpořené projekty

Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 2 výňatek z Pravidel 19.2.1

Fiche 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 3 – vyňatek z Pravidel 19.2.1

Informace k semináři:

Pozvánka na seminář

Vzor „Plná moc“

Prezentace ze semináře

Ostatní dokumenty:

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 – Etický kodex

Příloha č. 2 – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 – Žádost o přezkoumání

CZ NACE

Pravidla 19.2.1

Pravidla 19.2.1 – zpřesnění – platné od 1.6.2019

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 5 Prohlášení o zařazení podniku

Pravidla 19.2.1 – Příloha 14_Metodika_nově_vytvořených_pracovních_míst

Pravidla 19.2.1 – Příloha 9_Příloha_I_Smlouvy_o_fungování_EU

Pravidla 19.2.1 – Příloha č. 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha „Doložení vazby na venkovskou turistiku“

Návody administrace

Portál farmáře – návod pro přihlášení

Portál farmáře – žádost o přístup do Portálu farmáře

Portál farmáře – postup od podání Žádosti o dotaci na MAS až po podání na RO SZIF

Portál farmáře – postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře      

Portál farmáře – zjednodušený postup pro doložení finančního zdraví

Portál farmáře – podrobný postup pro doložení finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví

Formulář finančního zdraví

POZN.: Pokud Vám dokument nelze otevřít, nejprve jej uložte do počítače a poté otevřete.