PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Schválenou koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 je možné stáhnout na níže uvedeném odkaze.
Schválená koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 – Programový výbor MAS

Ukončené výzvy CLLD MAS Luhačovské Zálesí

Název výzvy MAS Aktivita Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu ŽoD Ukončení příjmu ŽoD Dotace (CZK)
1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP 09/2023 09/2023 11/2023 2 660 000 Kč
2. Výzva MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Sociální služby Infrastruktura pro sociální služby 09/2023 09/2023 11/2023 1 900 000 Kč

Cíle a opatření SCLLD MAS Luhačovské Zálesí

Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce
1. Dostatečná občanská vybavenost zajišťující kvalitu života obyvatel 1.1. Optimalizovat nabídku sociálních, zdravotnických, integračních služeb s ohledem na potřeby všech cílových skupin v území MAS 1.1.1. Zajištění dostatečného rozsahu sociálních a zdravotních služeb, rozvoj sociální a integrační péče
1.2. Zajistit kvalitní vzdělávání a možnosti pro volný čas 1.2.1. Zlepšení dostupnosti formálního, neformálního a zájmového vzdělávání
1.2.2. Zajištění kvalitní vzdělávací a související infrastruktury a infrastruktury služeb péče o děti
1.2.3. Zkvalitnění využití volného času
1.3. Zajistit bydlení různým skupinám obyvatel 1.3.1. Rozvoj a podpora individuální i hromadné bytové výstavby
1.3.2. Zajištění dostatečné kapacity dostupných a sociálních bytů pro ohrožené skupiny obyvatelstva
1.4. Zkvalitnit technickou infrastrukturu 1.4.1. Budování a rozvoj technické infrastruktury
2. Zvýšení kvalitní dopravy a bezpečnosti obyvatel 2.1. Zvýšit bezpečnost dopravy 2.1.1. Zlepšení stavu a bezpečnosti komunikací
2.2. Umožnit rozvoj cyklodopravy 2.2.1. Budování cyklistické infrastruktury
2.3. Zvýšit bezpečnost obyvatel 2.3.1. Zkvalitnění infrastruktury pro hasiče
3. Využití ekonomického potenciálu území 3.1. Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů 3.1.1. Spolupráce zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a základních a středních škol
3.1.2. Rozvoj drobného podnikání a malých a středních podniků
3.1.3. Podpora zemědělství a místních produktů
3.1.4. Zlepšení inovační a technologické vybavenosti lesnických subjektů
3.2. Zajištění technické infrastruktury pro podnikání 3.2.1. Revitalizace území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel
4. Podpora kulturního a sportovního života, rozvoj cestovního ruchu 4.1. Rozvíjet kulturní a sportovní život 4.1.1. Rozvoj komunitního a sportovního života v obcích
4.1.2. Obnova, uchovávání a rozvoj kulturního dědictví
4.2. Podporovat cestovní ruch 4.2.1. Rozvoj a optimální využití možností cestovního ruchu
4.2.2. Rozvoj agroturistiky
5. Pečovat o životní prostředí obce a stabilizovat využívání krajiny, rozvíjet obnovitelné zdroje energií 5.1. Pečovat o intravilán a extravilán 5.1.1. Péče o intravilán a zlepšení mikroklimatu v obci
5.1.2. Péče o extravilán obce a zlepšení mikroklimatu
5.2. Pečovat o lesní pozemky 5.2.1. Zajištění lesní infrastruktury, obnova lesních porostů
5.3. Rozvíjet obnovitelné zdroje energií a optimalizovat nakládání s odpady 5.3.1. Zlepšení využívání přírodních zdrojů a nakládání s odpady
5.3.2. Rozvoj nových zdrojů energií z obnovitelných zdrojů a úložišť energie
5.3.3. Umožnit připojení nových zdrojů obnovitelné energie
6. Zvýšit kvalitu výkonu veřejné správy a rozvoj místní spolupráce 6.1. Rozvíjet výkon veřejné správy 6.1.1. Zajištění kvalitní infrastruktury pro výkon veřejné správy
6.1.2. Zajištění technického zázemí, obecní technika
6.1.3. Poskytovat elektronické služby občanům včetně moderní komunikace s občany
6.2. Rozvíjet spolupráci MAS a veřejné správy 6.2.1. Rozvoj individuálního a společného strategického plánování
6.2.2. Spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni
6.2.3. Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy

 

Dokumenty k přípravě koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027:
1_Pozvánka
2_Základní sociekonomická analýza
3_Výsledky dotazníkového šetření
4_Zápis
5_Prezeční_listina+fotodokumentace

Opatření Programového rámce IROP

Programový rámec OPZ+ nebyl schválen Řídícím orgánem.