PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Komunitně vedený místní rozvoj pro období 2021-2027

V současné době byl schválen Programový rámec IROP a Programový rámec OPTAK.

Dále se připravuje Programový rámec SZP. 

Schválenou Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 je možné stáhnout na níže uvedeném odkaze. 

Schválená koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 – Programový výbor MAS

Harmonogram CLLD MAS Luhačovské Zálesí

Název výzvy MASAktivitaVyhlášení výzvyZahájení příjmu ŽoDUkončení příjmu ŽoDDotace (CZK)
1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí
OP TAK – Podnikání
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP09/202309/202311/20232 660 000,00 Kč
2. Výzva MAS Luhačovské Zálesí –
IROP – Sociální služby
Infrastruktura pro sociální služby09/202309/202311/20231 900 000,00 Kč
3. Výzva MAS Luhačovské Zálesí –
IROP – Vzdělávání
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péči o děti typu dětské skupiny
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
12/202312/202301/20249 500 000,00 Kč
4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí –
IROP – Hasiči
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III., a V.12/202312/202301/20241 900 000,00 Kč

Cíle a opatření SCLLD MAS Luhačovské Zálesí

Strategický cílSpecifické cíleOpatření Strategického rámce
1. Dostatečná občanská vybavenost zajišťující kvalitu života obyvatel1.1. Optimalizovat nabídku sociálních, zdravotnických, integračních služeb s ohledem na potřeby všech cílových skupin v území MAS1.1.1. Zajištění dostatečného rozsahu sociálních a zdravotních služeb, rozvoj sociální a integrační péče
1.2. Zajistit kvalitní vzdělávání a možnosti pro volný čas1.2.1. Zlepšení dostupnosti formálního, neformálního a zájmového vzdělávání
1.2.2. Zajištění kvalitní vzdělávací a související infrastruktury a infrastruktury služeb péče o děti
1.2.3. Zkvalitnění využití volného času
1.3. Zajistit bydlení různým skupinám obyvatel1.3.1. Rozvoj a podpora individuální i hromadné bytové výstavby
1.3.2. Zajištění dostatečné kapacity dostupných a sociálních bytů pro ohrožené skupiny obyvatelstva
1.4. Zkvalitnit technickou infrastrukturu1.4.1. Budování a rozvoj technické infrastruktury
2. Zvýšení kvalitní dopravy a bezpečnosti obyvatel2.1. Zvýšit bezpečnost dopravy2.1.1. Zlepšení stavu a bezpečnosti komunikací
2.2. Umožnit rozvoj cyklodopravy2.2.1. Budování cyklistické infrastruktury
2.3. Zvýšit bezpečnost obyvatel2.3.1. Zkvalitnění infrastruktury pro hasiče
3. Využití ekonomického potenciálu území3.1. Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů3.1.1. Spolupráce zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a základních a středních škol
3.1.2. Rozvoj drobného podnikání a malých a středních podniků
3.1.3. Podpora zemědělství a místních produktů
3.1.4. Zlepšení inovační a technologické vybavenosti lesnických subjektů
3.2. Zajištění technické infrastruktury pro podnikání3.2.1. Revitalizace území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel
4. Podpora kulturního a sportovního života, rozvoj cestovního ruchu4.1. Rozvíjet kulturní a sportovní život4.1.1. Rozvoj komunitního a sportovního života v obcích
4.1.2. Obnova, uchovávání a rozvoj kulturního dědictví
4.2. Podporovat cestovní ruch4.2.1. Rozvoj a optimální využití možností cestovního ruchu
4.2.2. Rozvoj agroturistiky
5. Pečovat o životní prostředí obce a stabilizovat využívání krajiny, rozvíjet obnovitelné zdroje energií5.1. Pečovat o intravilán a extravilán5.1.1. Péče o intravilán a zlepšení mikroklimatu v obci
5.1.2. Péče o extravilán obce a zlepšení mikroklimatu
5.2. Pečovat o lesní pozemky5.2.1. Zajištění lesní infrastruktury, obnova lesních porostů
5.3. Rozvíjet obnovitelné zdroje energií a optimalizovat nakládání s odpady5.3.1. Zlepšení využívání přírodních zdrojů a nakládání s odpady
5.3.2. Rozvoj nových zdrojů energií z obnovitelných zdrojů a úložišť energie
5.3.3. Umožnit připojení nových zdrojů obnovitelné energie
6. Zvýšit kvalitu výkonu veřejné správy a rozvoj místní spolupráce6.1. Rozvíjet výkon veřejné správy6.1.1. Zajištění kvalitní infrastruktury pro výkon veřejné správy
6.1.2. Zajištění technického zázemí, obecní technika
6.1.3. Poskytovat elektronické služby občanům včetně moderní komunikace s občany
6.2. Rozvíjet spolupráci MAS a veřejné správy6.2.1. Rozvoj individuálního a společného strategického plánování
6.2.2. Spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni
6.2.3. Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy

Dokumenty k přípravě koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027:

1_Pozvánka
2_Základní sociekonomická analýza
3_Výsledky dotazníkového šetření
4_Zápis
5_Prezeční_listina+fotodokumentace

Opatření Programového rámce IROP

Programový rámec OPZ+ nebyl schválen Řídícím orgánem.