PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Komunitní pojednání

Komunitní projednání

První fáze přípravy strategie zahrnovala prvotní komunikaci se starosty o přípravě nového programového období a tvorbě nové komunitně vedené strategie. Při této příležitosti zaměstnanci MAS při osobních schůzkách zpovídali starosty o připravované projekty a budoucí potřeby obce. Současně zaměstnanci MAS studovali relevantní strategie a podkladové materiály, které se týkaly nového programového období. Touto fází samotná příprava začíná, mluvíme o konci roku 2012, kdy se na neformálním zasedání MAS setkali někteří klíčový aktéři území a debatovali spolu o prioritách a plánech pro nové programové období. Skutečné zahájení přípravy strategie a jejího komunitní projednávání však datujeme od roku 2013.

Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD v roce 2013

Zahájení přípravy SCLLD

Členové pléna MAS byli na zasedání, které se uskutečnilo 16. 5. 2013 v Hřivínově Újezdě, v základních bodech informováni o parametrech a teoretickém východisku Místní rozvojové strategii 2014+. Dále bylo promítnuto základní schéma operačních programů 2014 – 2020, které bylo schváleno vládou na konci listopadu 2012. Byly debatovány základní představy o obsahových aspektech strategie.

Pozvánka_2013_05_16
Prezenční_listina_2013_05_16
Zápis_2013_05_16

Komunitní projednávání SCLLD

První komunitní projednání nově připravované integrované strategie území se uskutečnilo 29. 10. 2013 v prostorách Městského úřadu Luhačovice v rámci zasedání, které navazovalo na Valnou hromadu Mikroregionu Luhačovské Zálesí a kde byla vítána i účast široké veřejnosti. Starostové a zástupci veřejnosti se pod dohledem facilitátorky debaty, PhDr. Jany Pšejové, toho času vedoucí oddělení koncepcí a analýz Krajského úřadu Zlínského kraje, vyjádřili k silným a slabým stránkám území MAS, k očekávání příležitostí a hrozeb pro region a současně pak identifikaci potenciálu v území.

Ze strany zástupců obcí a měst došlo díky komunitnímu projednání k vytvoření 1. verze SWOT analýzy. Kancelář MAS poté s vytvořenou verzí dále pracovala a to tak, že definované body v rámci jednotlivých stránek SWOT analýzy rozdělila na dílčí SWOT analýzy, které reflektovaly strategické cíle SCLLD.

Mimo to proběhla diskuse mezi zástupci obcí a měst nad projektovými záměry, jejichž realizace se předpokládá v následujícím programovém období 2014 – 2020. Vyvrcholením tohoto procesu v roce 2013 byl tzv. 0. sběr projektů (tzv. zásobník projektů), který byl v území proveden a který agregoval záměry obcí, podnikatelů a neziskovek pro potřeby MAS.

Pozvánka_2013_10_29
Prezenční_listina_2013_10_29
Zápis_2013_10_29
Prezentace a fotky z komunitního projednání

Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD v roce 2014

Realizace a vyhodnocení dotazníkové šetření

Dalším komunitním krokem k analytickému zjištění potřeb obyvatel bylo komplexní dotazníkové šetření. Pomocí jeho tištěné a webové formy se podařilo zjistit relevantní údaje od obyvatel území MAS a realizační tým tak dostal úvodní informace k analýze území.

Tento dotazník byl vyplňován v průběhu roku 2014. Dotazníkem bylo osloveno celé území MAS. V některých obcích probíhala distribuce dotazníků do schránek obyvatel s pomocí starostů, jinde se angažovaly místní spolky a organizace, které dotazník roznesly do poštovních schránek, veřejných prostor či na další místa setkávání se. Díky probíhajícím volbám bylo možno dotazníky vyplnit ve volebních místnostech. Dotazník byl vyvěšen i na webových stránkách MAS či na webových stránkách členských obcí. Volně byl k dispozici v kanceláři MAS, kde se pro něj mohl kdokoliv z regionu zastavit. Dotazník se zaměřoval na témata spokojenosti žití v regionu MAS – dopravní dostupnost, základní občanská vybavenost, zdravotní služba, zaměstnanost, životní prostředí apod.

Dotazník MAS Luhačovské Zálesí

Celkově se na MAS vrátilo 506 vyplněných dotazníků. Během doby, kdy v území MAS probíhalo dotazníkové šetření, organizovala MAS komunitní projednávání a to v rámci setkávání starostů obcí mikroregionu. 

Výstup z dotazníkového šetření si můžete prohlédnout zde

Komunitní projednávání SCLLD

Na konci března 2014 byl zástupcům obcí a měst adresován dopis, který informoval o novém programovém období 2014 – 2020, především pak o potřebě strategie území, která bude komunitně projednávání napříč celým územím MAS. 

Dopis starostům si můžete prohlédnout zde

V dubnu 2014 proběhlo zasedání správní a dozorčí rady o. p. s., kde byly prezentovány základní důvody vedoucí k novelizaci základních dokumentů společnosti:

 • Standardizace MAS a s tím spojená Metodika Standardizace,
 • příprava ISÚ 2014+,
 • reflektování činnosti společnosti,
 • možnost integrace klastru cestovního ruchu do činnosti společnosti v následujícím období.

V rámci tohoto bodu byl předložen návrh ZL + Statutu, který reflektuje všechny výše zmíněné body a který byl detailně prezentován. Rovněž byly prezentovány návrhy směrnic, které souvisejí s činností MAS a které jsou optimalizovány v souladu s Metodikou Standardizace MAS.

Na jednání proběhly i informace o přípravě ISÚ Luhačovského Zálesí 2014+ (SCLLD). V rámci tohoto bodu byly prezentovány 2 základní prezentace o CLLD a SCLLD v Luhačovském Zálesí, které představily činnosti a úkoly pro rok 2014. 

Pozvánka_2014_04_08
Prezenční_listina_2014_04_08
Zápis_2014_04_08

Dne 19. 6. 2014 proběhlo opět na Městském úřadě v Luhačovicích komunitní projednání strategie rozvoje regionu s cílem zachytit názory a podněty starostů/občanů. 

Ředitel LZ, o. p. s. RNDr. Roman Kašpar předložil účastníkům základní informace o přípravě SCLLD v území Luhačovského Zálesí včetně současného harmonogramu, schválených metodik a navrhovaného postupu. Dále byly interpretovány současné, případně již realizovaní aktivity:

 • zpracování socioekonomické analýza v souladu s aktuálními statistickými daty a dostupnými zdroji informací,
 • dotazníková šetření v regionu (cca 500 respondentů šetření) včetně základní analýzy,
 • projektové zásobníky –  Analýza potřeb obcí Luhačovského Zálesí,
 • SWOT analýza území v souladu s komunitním projednáním Strategie v roce 2013,
 • agregace dalších statistických dat pro potřeby Strategie,
 • zahájení spolupráce se společností GaREP v dané problematice včetně nalezení rámce spolupráce do budoucna

Pod vedením externího facilitátora, RNDr. Jana Binka PhD. ze společnosti GaREP, spol. s r. o., společnost pro regionální ekonomické poradenství, se ve větší míře diskutovalo o nejpalčivějších problémech regionu, na které by měla být zaměřena Integrovaná strategie území. Poznatky od veřejnosti jsou základním vstupem pro ISÚ a pomáhají naplnit deklarovanou metodu Komunitně vedeného místního rozvoje. 

Pozvánka_2014_06_19
Prezenční_listina_2014_06_19
Zápis_2014_06_19
Prezentace a fotky z komunitního projednání

Do komunitního projednávání SCLLD byli taktéž zapojeni podnikatelé v oblasti cestovního ruchu. Na jejich zasedání byly prezentovány projekty související s podporou a rozvojem cestovního ruchu, které se podařilo podpořit z minulého programového období 2007 – 2013.

V souvislosti s přípravnými kroky ke tvorbě strategie pro programové období 2014 – 2020 proběhla diskuze ohledně dalšího směřování cestovního ruchu na území Luhačovské Zálesí a možné nástřely projektových záměru do budoucna.

Subjekty cestovního ruchu jsou velmi významnými aktéry v oblasti rozvoje území, a proto se do budoucna počítá s jejich zapojením v souvislosti s tvorbou strategie na nové období. Role MAS v oblasti CR ostatně byla již od založen společnosti velmi aktivní, což úzce souvisí s důležitostí CR po území Luhačovicka.

Pozvánka_2014_11_11
Prezenční_listina_2014_11_11
Zápis_2014_11_11

Další projednávání SCLLD v průběhu všech jednání společnosti Luhačovské Zálesí na podzim roku 2014. Ředitel společnosti předložil členům informace o změnách ve fungování MAS v novém programovém období:

 • změna struktury MAS,
 • změna fungování MAS v novém SCLLD,
 • změna členské základny MAS,
 • návrh nové rámcové partnerské smlouvy,
 • dělení MAS do tzv. zájmových skupin.

Pozvánka_2014_11_25
Prezenční_listina_2014_11_25
Zápis_2014_11_25

Sběr zásobníků projektů

V březnu 2014 byly členové MAS prostřednictvím mailu požádány o vyplnění tzv. zásobníků projektů, které plánují ať už samotné obce či další subjekty působící na území obcí realizovat v letech 2014 – 2020. Zásobník projektů je soubor konkrétních projektů, určených a seřazených podle priorit. Popisuje projekty samotné, jejich realizátory, zdroje financování, oblasti možných dosažitelných dotací a jejich výši, předpokládaný rozpočet projektu a v neposlední řadě údaj o časové realizaci projektů. Zásobník projektů je flexibilní, je tedy možné kdykoliv jej upravit, přidat nový projekt, změnit prioritu projektu a tím ho posunout v možné realizaci dopředu apod. MAS vede v elektronické podobě souhrnný zásobník projektů za celé území MAS, kdy pravidelně ho vyhodnocuje a snaží se najít vhodný dotační titul pro realizaci daného projektového záměru, ať už v rámci integrovaných nástrojů, tak i napřímo. Níže je ukázka mailu, který byl zaslán na obce v únoru 2014.

Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD v roce 2015

Komunitní projednávání SCLLD

Správní rada o. p. s. zasedala na začátku roku 2015. Předmětem zasedání byly mimo jiné i informace o změnách ve fungování MAS v novém programovém období:

 • změna struktury MAS,
 • změna fungování MAS v novém SCLLD,
 • změna členské základny MAS,
 • návrh nové RPS, dělení MAS do tzv. zájmových skupin, dělení do tzv. zájmových skupin.

Pozvánka_2015_01_20
Prezenční_listina_2015_01_20
Zápis_2015_01_20

Plénum MAS se uskutečnilo v únoru 2015 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Luhačovicích. Prezentovány byly tyto body:

 • Aktualizace členské základny MAS a území působnosti MAS,
 • Prezentace SCLLD 2015+,
 • Prezentace a volba orgánů MAS 2015+,
 • Zájmové skupiny MAS 2015+,
 • Priority MAS 2015+.

Pozvánka_2015_02_16
Prezenční_listina_2015_02_16
Zápis_2015_02_16

V březnu 2015 proběhlo setkání podnikatelů z území Luhačovské Zálesí. Záštitu nad setkáním převzal člen MAS Regionální centrum kooperace, a. s. Předmětem setkání bylo představit způsob, jakým budou rozdělovány dotace v novém programovém období 2014 – 2020 a aktuální informace o tvorbě SCLLD.

Pozvánka_2015_03_03

Na podzim proběhlo setkání zástupců obcí a měst Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Na tomto jednání RNDr. Roman Kašpar shrnul hlavní cíle a priority strategie na budoucí období. Představil již zpracované kapitoly strategie.

V úvodu představení co je MAS a principy, kterými se MAS řídí, území MAS, počet členů, počet obyvatel. Zdůrazněno bylo, že strategie má tyto části:

 • analytická část strategie – popis území pomocí faktických informací,
 • strategická část strategie – jakým směrem se chce náš region rozvíjet,
 • implementační část strategie – nástroje, jakými bude rozvoj realizován.

Pro zajímavost byly přestaveny věci, které jsou dle občanů nejdůležitější např. hezké prostředí obce, bezpečnost v obci, možnost dopravního spojení, sportovní vyžití, apod. Dále byly představeny hlavní teze strategie. Z prioritních oblastí bylo vyzdvihnuto –

 • Priorita A: Podpora podnikání a pracovních míst,
 • Priorita B: Management rozvoje místního partnerství,
 • Priorita C: Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity,
 • Priorita D: Zajištění kvalitních veřejných služeb,
 • Priorita E: Podpora cestovního ruchu,
 • Priorita F: Podpora kulturního prostředí,
 • Priorita G: Životní prostředí a krajina.

Pozvánka_2015_11_24
Prezenční_listina_2015_11_24
Zápis_2015_11_24

Aktualizace zásobníků projektů

V závěru roku 2015 byli členové MAS požádáni o aktualizaci svých zásobníků projektů. Aktualizované zásobníky projektů budou sloužit také jako podklad pro nastavení rámce čerpání evropských peněz pro MAS v rámci zpracované strategie území (SCLLD).

Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD v roce 2016

Komunitní projednávání SCLLD

V rámci kvalitní přípravy strategie se zaměstnanci MAS několikrát účastnili odborných školení na psaní strategie spolu s ostatními MAS ve Zlínském kraji, ale i v rámci národní úrovně. Přidanou hodnotou projednávání SCLLD je připomínkování strategie ze strany manažerů spřátelených MAS Zlínského kraje. Setkání spřátelených MAS Zlínského kraje se uskutečnilo 12. 2. 2016.

Zúčastněné MAS v krátkosti prezentovali svoji verzi SCLLD. Postupně byly projednávány a připomínkovány jednotlivé části strategie:

 • analytická část
  • socio-ekonomická analýza
  • SWOT analýza
  • analýza problémů a potřeb
 • strategická část
  • stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
  • popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy
  • vazba na strategické dokumenty
  • akční plán
  • vazba na horizontální témata
 • implementační část
  • popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS
  • popis administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity
  • popis animačních aktivit
  • popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce
  • popis zvláštních opatření pro hodnocení

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s Luhačovským Zálesím, o. p. s. organizovala seminář k dotačnímu titulu „Zahájení činnosti mladého zemědělce“, který se uskutečnil 10. 3. 2016 od 13 hodin v Hotelu Vega, Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice. Seminář lektorovala Ing. Lenka Táborská, projektová manažerka SMA ČR. SMA se aktivně podílela na projednávání a připomínkování nových dotačních Pravidel; poskytuje poradenství a podporu zejména mladým a začínajícím farmářům. Na tomto semináři došlo k setkání aktérů místního významu v oblasti zemědělství.

V polovině března 2016 probíhala zasedání jednotlivých zájmových skupin MAS a subjektů zájmových skupin. Zájmové skupiny byly na svém zasedání informováni o aktuálním stavu zpracování Strategie CLLD – v průběhu zpracování SCLLD konzultovali pracovníci MAS LZ jednotlivé části strategie (analytickou, strategickou a implementační) s manažery spřátelených MAS Zlínského kraje. Takto nastavená spolupráce se všem zúčastněným MAS osvědčila; na setkání každá MAS prezentovala svoji verzi SCLLD, zhodnotila postupy zpracování SCLLD na základě stále se měnících pravidel a metodiky pro MAS ke zpracování SCLLD. Cílem setkání zájmových skupin bylo projednání alokace SCLLD před její samotnou finalizací. MAS LZ má celkově alokovanou částku na nové období v rámci tří operačních programů, a to IROP, PRV a OPŽP.

Pozvánka_2016_03_14
Prezenční_listina_2016_03_14
Zápis_2016_03_14

Zájmová skupina Společenský život a Vzdělávání

Pozvánka_2016_03_18
Prezenční_listina_2016_03_18
Zápis_2016_03_18

Zájmová skupina Zemědělství a ŽP

Pozvánka_2016_03_18
Prezenční_listina_2016_03_18
Zápis_2016_03_18

Připomínková a finalizace SCLLD

Finální podoba SCLLD byla schválena na zasedání pléna MAS, a to dne 22. 3. 2016.

Pozvánka_2016_03_22
Prezenční_listina_2016_03_22
Zápis_2016_03_22

Řešitelským týmem, který se podílel na zpracování CLLD, byli zaměstnanci MAS Luhačovské Zálesí v čele s RNDr. Romanem Kašparem, ředitelem MAS (dlouholetý odborník na dotace a regionální rozvoj), členové MAS Luhačovské Zálesí pod taktovkou bývalého předsedy Františka Kolaříka, poté se do příprav zapojil nově zvolený předseda Zdeněk Džoganik, zástupci NNO, podnikatelé a široká veřejnost z území MAS Luhačovské Zálesí. Komunitní projednávání facilitovala MAS buď sama, nebo za doprovodu odborníků. Mezi odborníky, kteří komunitní projednávání vedli, patřili paní PhDr. Jana Pšejová (Krajský úřad Zlínského kraje) a pan RNDr. Jan Binek PhD (GaREP, spol. s r. o.).

Po uveřejnění analytické části strategie se další veřejná projednání (srpen, září 2014) zaměřila na poznatky zachycené v analytické části a k nasměrování budoucího vývoje území.

V pokročilejší fázi přípravy strategie byly na zasedání starostů obcí regionu prezentovány výsledky dosavadní práce. Při setkáních vznikaly připomínky, které byly po setkáních zapracovány do strategie.

V poslední fázi připomínkování strategie byla početné skupině zástupců partnerů MAS zaslána pracovní verze, kdy její členové měli prostor na pročtení a následné připomínkování.