PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

MAS Luhačovské Zálesí

Co je to MAS

MAS (Místní akční skupina) je tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partnery MAS jsou subjekty působící na vymezeném subregionálním území, pro něž MAS navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále je „SCLLD“). Partnerství v MAS je dobrovolné, přičemž MAS je otevřeným partnerstvím.

MAS vznikla v roce 2007 a k dnešku zahrnuje již 25 obcí. Celková rozloha MAS Luhačovské Zálesí tedy činí přibližně 230 km2 a počet obyvatel přesahuje 25 tisíc osob.

Členové MAS

Členská základna MAS Luhačovské Zálesí je krom obcí regionu tvořena i fyzickými a právnickými osobami ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvu na činnosti společnosti. Na základě jejich vzájemné spolupráce tak může lépe docházet ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí a ke specifikaci představ, jakým způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli přistupovat. V současnosti je členem MAS 58 subjektů z regionu.

Zájmové skupiny

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

A – MUNICIPALITY

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Obec Biskupice Rostislav Kandrnál
2. Obec Bohuslavice nad Vláří Mgr. František Machuča
3. Obec Bohuslavice u Zlína Mgr. Světlana Bilavčíková
4. Obec Březnice Josef Hutěčka
5. Obec Březůvky Hana Vachová, MBA. MPA
6. Obec Dobrkovice Břetislav Šuranský
7. Obec Dolní Lhota Jaroslav Masař
8. Obec Doubravy Mgr. Barbora Navrátilová
9. Obec Horní Lhota Ing. Josef Šenovský
10. Obec Hřivínův Újezd Josef Pospíšil
11. Obec Kaňovice Jiří Mikel
12. Obec Kelníky Lukáš Horenský
13. Obec Lipová Miloslav Svárovský
14. Obec Ludkovice Stanislav Bartoš
15. Město Luhačovice Ing. Marian Ležák
16. Obec Petrůvka Zdenka Slaníková
17. Obec Podhradí František Koudelka
18. Městys Pozlovice Ing. Pavel Coufalík, PhD.
19. Obec Provodov Ing. Jan Talaš
20. Obec Rudimov Ing. Stanislav Franc
21. Obec Sehradice Jan Lukáč
22. Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
23. Obec Slopné Mgr. Pavel Heinz
24. Obec Velký Ořechov Ing. Radek Chmela
25. Obec Želechovice nad Dřevnicí Ing. Ivo Thurner

B – PODNIKÁNÍ

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Hotel Radun s.r.o. Mgr. Marek Nesázal
2. System plus Zlín, s.r.o. Zdeněk Džoganik
3. ZÁLESÍ, a.s. Ing. Jaromír Semela
4. Pivovar HRÁDEK s.r.o. Radomír Svoboda
5. Hotel Vega s.r.o. Tomáš Voráček
6. Regionální centrum kooperace, a.s. Ing. Zdeněk Šiška
7. Ateliér MUR s.r.o. Ing. Roman Belžík

C – ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Josef Svízela Josef Svízela
2. Jan Žák Jan Žák
3. Jaroslav Janča Jaroslav Janča
4. Alois Mikel Alois Mikel
5. AGM servis s.r.o. Jiří Petrů
6. Jiří Gottfried Jiří Gottfried
7. Zdeněk Vacula Zdeněk Vacula
8. Masna ELVA s.r.o. Josef Valčík jr.
9. ABM HRÁDEK, s.r.o. Bc. Lucie Turčyn Kalinová
10. Ekofarma Dolní Lhota, s.r.o. Jaroslav Masař
11. Farma Rudimov s.r.o. Bc. Martin Čarek
12. DFH s.r.o. Bc. Lucie Turčyn Kalinová


D – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Římskokatolická farnost Pozlovice Ing. Bronislava Coufalíková
2. Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková
3. R-Ego, z.s. Mgr. Naděžda Zemánková
4. Charita Slavičín Mgr. Milena Tománková
5. Charita Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS.
6. Sportovní klub Pozlovice, z.s. Jaroslav Baláž
7. Sbor dobrovolných hasičů Podhradí Alois Skovajsa
8. Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Josef Münster
9. Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov Vlastimil Boďa
10. Mládež Dolní Lhota, z.s. Mgr. Jan Malota

 

E – VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Libuše Pavelková
2. Komunitní škola T.R.N.K.A. Mgr. Jarmila Machalíčková
3. Základní umělecká škola Slavičín Mgr. Jana Jakúbková
4. Waldorfská základní škola Jasan z. s. Ing. Miroslav Palička

Členství v MAS

Partnerem MAS se může stát každý občan starší 18-let, který je občansky bezúhonný, plně svéprávný, má trvalé bydliště na území působnosti MAS a splňuje podmínky stanovené statutem. Partnerem MAS se může stát kterákoliv právnická osoba a fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje Plénum). Partnerem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.

 

Partnerství v MAS vzniká rozhodnutím Pléna na základě podané písemné přihlášky a uzavřené Rámcové partnerské smlouvy s MAS. Plénum při přijetí partnerů dbá na podmínku, aby na rozhodovací úrovni (MAS a její orgány) nepředstavovali zástupci veřejného sektoru ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.

Každý partner MAS je povinen písemně jmenovat své zástupce, kteří budou jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu MAS.

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Rámcová partnerská smlouva ke stažení zde: Rámcová partnerská smlouva

Práva partnera MAS:

a) partner je členem nejvyššího orgánu MAS – Pléna a zúčastňuje se jeho jednání
b) právo se aktivně účastnit na činnosti MAS
c) právo volit a být volen do orgánů MAS
d) právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině

Povinnosti partnera MAS:
a) dodržovat Statut společnosti a přijatá usnesení orgánů MAS
b) definovat příslušnost k některé ze zájmových skupin MAS
c) platit příspěvek, jehož výši stanoví Plénum
d) chovat se čestně vůči Společnosti a její organizační složce (MAS)

Základní činnost MAS

Základní činnosti MAS jsou v souladu s realizací místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí:

 • příprava a realizace místní rozvojové strategie včetně zajištění komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD),
 • vypisování Výzev pro předkládání projektů,
 • hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií,
 • výběr projektů pro přidělení dotace,
 • evidence a monitorování realizace projektů,
 • administrace a prezentace výstupů strategie,
 • zajišťování správních a finančních záležitostí pro MAS.

Orgány MAS

Povinnými orgány MAS jsou:

 • Plénum,
 • Programový výbor,
 • Výběrová komise,
 • Monitorovací výbor.

Plénum

Plénum je nejvyšším orgánem MAS.

Plénum tvoří statutární zástupci všech partnerů MAS, případně jimi zmocnění zástupci, přičemž v rámci Pléna veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Plénum má tyto pravomoci:

 • schvaluje jednací řád Pléna a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Pléna svěřeny jinému orgánu MAS,
 • schvaluje místní rozvojovou strategii (SCLLD), schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje rozpočet MAS a výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění místní rozvojové strategie (SCLLD) v území působnosti MAS,
 • volí a odvolává členy orgánů MAS, stanovuje počty členů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu,
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS,
 • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS,
 • případně další rozhodnutí která se zásadním způsobem týkají činnosti MAS.

Členové pléna

Veřejný sektor

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Obec Biskupice Rostislav Kandrnál
2. Obec Bohuslavice nad Vláří Mgr. František Machuča
3. Obec Bohuslavice u Zlína Mgr. Světlana Bilavčíková
4. Obec Březnice Josef Hutěčka
5. Obec Březůvky Hana Vachová, MBA. MPA
6. Obec Dobrkovice Břetislav Šuranský
7. Obec Dolní Lhota Jaroslav Masař
8. Obec Doubravy Mgr. Barbora Navrátilová
9. Obec Horní Lhota Ing. Josef Šenovský
10. Obec Hřivínův Újezd Josef Pospíšil
11. Obec Kaňovice Jiří Mikel
12. Obec Kelníky Lukáš Horenský
13. Obec Lipová Miloslav Svárovský
14. Obec Ludkovice Stanislav Bartoš
15. Město Luhačovice Ing. Marian Ležák
16. Obec Petrůvka Zdenka Slaníková
17. Obec Podhradí František Koudelka
18. Městys Pozlovice Ing. Pavel Coufalík, PhD.
19. Obec Provodov Ing. Jan Talaš
20. Obec Rudimov Ing. Stanislav Franc
21. Obec Sehradice Jan Lukáč
22. Město Slavičín Mgr. Tomáš Chmela
23. Obec Slopné Mgr. Pavel Heinz
24. Obec Velký Ořechov Ing. Radek Chmela
25. Obec Želechovice nad Dřevnicí Ing. Ivo Thurner
26. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Libuše Pavelková
27. Základní umělecká škola Slavičín Mgr. Jana Jakúbková

Soukromý sektor – právnické osoby

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Hotel Radun s.r.o. Mgr. Marek Nesázal
2. System plus Zlín, s.r.o. Zdeněk Džoganik
3. Zálesí, a.s. Ing. Jaromír Semela
4. Pivovar HRÁDEK s.r.o. Radomír Svoboda
5. Hotel Vega s.r.o. Tomáš Voráček
6. Regionální centrum kooperace, a.s. Ing. Zdeněk Šiška
7. Masna ELVA s.r.o. Josef Valčík jr.
8. Ateliér MUR s.r.o. Ing. Roman Belžík
9. AGM servis s.r.o. Jiří Petrů
10. Římskokatolická farnost Pozlovice Ing. Bronislava Coufalíková
11. Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková
12. R-Ego, z.s. Mgr. Naděžda Zemánková
13. Charita Slavičín Mgr. Milena Tománková
14. Charita Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS.
15. Sportovní klub Pozlovice, z.s. Jaroslav Baláž
16. Sbor dobrovolných hasičů Podhradí Alois Skovajsa
17. Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Josef Münster
18. Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov Vlastimil Boďa
19. Komunitní škola T.R.N.K.A. Mgr. Jarmila Machalíčková
20. ABM HRÁDEK, s.r.o. Bc. Lucie Turčyn Kalinová
21. DFH s.r.o. Bc. Lucie Turčyn Kalinová
22. Ekofarma Dolní Lhota, s.r.o. Jaroslav Masař
23. Farma Rudimov s.r.o. Bc. Martin Čarek
24. Mládež Dolní Lhota, z.s. Mgr. Jan Malota
25. Waldorfská základní škola Jasan z. s. Ing. Miroslav Palička
26.

Soukromé osoby – fyzické osoby podnikající

ČÍSLO SUBJEKT ZÁSTUPCE SUBJEKTU
1. Josef Svízela Josef Svízela
2. Jan Žák Jan Žák
3. Jaroslav Janča Jaroslav Janča
4. Alois Mikel Alois Mikel
5. Jiří Gottfried Jiří Gottfried
6. Zdeněk Vacula Zdeněk Vacula

Programový výbor

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS.

Programový výbor má 5 členů.

Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

Programový výbor:

 • připravuje aktualizace místní rozvojové strategie regionu, připravuje a schvaluje změnu monitorovacích indikátorů a aktualizuje výběrová kritéria,
 • schvaluje místní rozvojovou strategii (SCLLD), případně její změnu, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrového orgánu,
 • svolává nejvyšší orgán (Plénum) minimálně jedenkrát ročně.

Členové programového výboru

SUBJEKT ZÁJMOVÁ SKUPINA ZÁSTUPCE SUBJEKTU
Město Slavičín A Mgr. Tomáš Chmela
Město Luhačovice A Ing. Marian Ležák
System plus Zlín, s.r.o. B Zdeněk Džoganik
Farma Rudimov s.r.o. C Bc. Martin Čarek
Charita Slavičín D Mgr. Milena Tománková

Členové výběrové komise

SUBJEKT ZÁJMOVÁ SKUPINA ZÁSTUPCE SUBJEKTU
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín E Mgr. Libuše Pavelková
Městys Pozlovice A Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Zálesí a.s. B Ing. Jaromír Semela
ABM HRÁDEK, s.r.o. C Bc. Lucie Turčyn Kalinová
Josef Svízela C Josef Svízela
Sportovní klub Pozlovice, z.s. D Jaroslav Baláž
Nadace Jana Pivečky D Mgr. Božena Filáková

Výběrová komise

Výběrová komise je orgánem místní akční skupiny pro výběr projektů v rámci realizace místní rozvojové strategie (SCLLD).

Výběrová komise má 7 členů.

Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců MAS Plénum s tím, že členem Výběrové komise musí být vždy jeden ze zástupců zájmových skupin.

Výběrová komise:

 • vybírá projekty na základě objektivních kritérií,
 • stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů místní rozvojové strategie SCLLD,
 • vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci dostupné alokace a projekty náhradní.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je orgánem MAS pro monitorování realizace místní rozvojové strategie (SCLLD).

Členy Monitorovacího výboru jmenuje Plénum z partnerů MAS.

Monitorovací výbor má 3 členy

Monitorovací výbor:

 • aktivně monitoruje realizované projekty a projekty realizované dle místní rozvojové strategie
 • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS
 • dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD
 • nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a může kontrolovat tam obsažené údaje
 • svolává mimořádné jednání Pléna a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení místní rozvojové strategie (SCLLD), tj. zpracovává a předkládá ke schválení Programového výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD
 • kontroluje plnění podmínek prováděných projektů

Členové monitorovacího výboru

SUBJEKT ZÁJMOVÁ SKUPINA ZÁSTUPCE SUBJEKTU
Obec Březnice A Josef Hutěčka
Hotel Radun s.r.o. B Mgr. Marek Nesázal
Komunitní škola T.R.N.K.A. E Mgr. Jarmila Machalíčková