PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Výzva na podporu komunitní sociální práce, podporu mladých ze sociálně znevýhodněného prostředí, motivační programy pro mladé nebo rodiny, kulturní aktivity v rámci komunity a další aktivity.

Oprávnění žadatelé

 • nestátní neziskové organizace
 • sociální družstva
 • obce a organizace zřizované obcemi
 • organizace zřizované kraji
 • dobrovolné svazky obcí
 • poskytovatelé sociálních služeb

Výše dotace

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK

NNO – dotace 100 %, podnikatelské subjekty 85% dotace a obce a jimi zřizované organizace 95% 

Na co je možno čerpat

 1. Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti
 2. Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví (např. aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení).
 3. Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.).
 4. Aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci – zvládání zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, apod.), které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.
 5. Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupinytěchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.).
 6. Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách.
 7. Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče.
 8. Podpora dobrovolnických aktivit, včetně vzdělávání a poradenství.
 9. Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství); aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny.
 10. Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace).
 11. Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (např. asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.
 12. Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování, resocializační a probační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody apod.
 13. Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní služby na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny, podpora a rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení situace ohrožených rodin
 14. Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou.

Datum ukončení příjmu žádostí

30. 11. 2015