PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Výzva je zaměřena na rozvoj sociálních služeb, na spolupráci mezi poskytovateli těchto služeb, na kvalitu sociálních služeb nebo na zvýšení využévání sdílené péče.

Na co lze čerpat

1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně právní ochrany dětí

A. Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora využívání sdílené péče

 • vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (produkty, procesy, organizační uspořádání, příklady dobré praxe a pod.) pro poskytování sociálních služeb. 
 • podpora aktivit vedoucích ke zvýšení využívání sdíelné péče
 • vzdělávání neformálních pečovatelů a asistentů péče

B. Zavádění komplexních programů, nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce při řešení situace osob

 • projekty a programy zaměřené na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí poskytovaných konkrétním osobám s cílem řešení jejich nepříznivé situace a sociálního začlenění
 • síťování sociálních pracovníků napříč organizacemi

C. Standardizace činností v sociálních službích, sociální práci a sociálně právní ochraně dětí (kvalita, standardizace činností, vytváření kontrolních mechanismů

Pro oblast sociální práce: 

 • poskytování komplexního spektra činností sociální práce ve vztahu k soc. začleňování osob
 • evaluace činnosti sociální práce
 • analázy předpokladů a potřeb odborného personálu a jejich zajištění

Pro oblast sociálních služeb a pro oblast sociálně právní ochrany dětí: 

 • plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb  ( zhodnocení současného stavu, mapování potřeb, analázy, plán rozvoje, procesní audit, konzultace, praocní postupy a pravidla, systém hodnocení služby, vzdělávací plány zaměstnanců a pod.)

2. Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné správě

 • rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování sociálních služeb
 • vzdělávání účerdníků v přímé práci s klientem (ÚP ČR, krajské účady, obecní úřady) 
 • síťování sociálních pracovníků napříč institucemi. 

Kdo může žádat

 • organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti
 • obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 • dobrovolné svazky obcí
 • NNO působící v sociální oblasti (o. p. s, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace)
 • poskytovatelé sociálních služeb reg. podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • vzdělávací instituce

Výše dotace 

 • NNO: 100%
 • podnikající subjekty: 85%
 • územně samosprávné celky a jimi zřiz. organizace: 95%
 • školy a školská zařízení: 100%

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 10 mil. Kč. 

Důležité termíny

Žádosti se podávají do 30. 11. 2015

Maximální délka projektu je 2 roky, nejpozději do 30. 6. 2019.