PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Mikroregion Luhačovské Zálesí se k 1.4.2020 zapojil do prodloužení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, realizovaného Svazem měst a obcí ČR (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017) financovaného z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projektu bude prodloužen do 31.12.2020 a bude zaměřen na fungování sociálních služeb v území DSO.

Výstupem projektu bude:

  • Souhrnný dokument za CSS „Sociální potřeby obyvatel v DSO a náměty na jejich řešení“, který bude vytvořen na základě provedeného šetření pomocí rozhovorů se starosty.
  • Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO.

V průběhu příštích měsíců budou starostové kontaktování zaměstnanci CSS (dle situace osobně nebo telefonicky), a následně na společném setkání budou představeny náměty pro zlepšení situace v DSO.