PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

Příjem žádostí probíhá od 14. 6. 2022 od 8:00 hod. do 31. 8. 2022 do 17:00 hod

Příjem žádostí o zpracování kotlíkových dotací MAS Luhačovské Zálesí přijímá nejpozději do 30.8.2022 do 12:00h.

Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021.

Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

 • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
 • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
 • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.

Žadatel musí splnit všechny níže uvedené podmínky současně, pokud některou nesplní, nebude jeho žádost o dotaci v rámci „kotlíkové dotace“ předložené na KÚ schválena.

O dotaci může žádat:

 • majitel nebo spolumajitel nemovitosti ve Zlínském kraji, který v této nemovitosti trvale bydlí = fyzicky bydlí (trvalý pobyt nestačí, musí v nemovitosti fyzicky bydlet, naopak v ní nemusí mít trvalý pobyt uvedený v občanském průkaze)
 • žadatel musí být uveden v katastru nemovitostí jako majitel/spolumajitel, věcné břemeno nedostačuje
 • nemovitostí se rozumí rodinný dům/objekt k bydlení (maximálně se 3 byty), byt v rodinném domě (musí být zapsán v katastru nemovitostí), byt v bytovém domě, trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci, která má samostatnou otopnou soustavu napojenou na vlastní zdroj vytápění, tj. starý kotel na pevná paliva max. ve 2. emisní třídě
 • v případě, že jsou v rodinném domě dva samostatné byty napojené na dvě samostatné otopné soustavy s dvěma kotli, a žadatel žádá o dotaci na výměnu jednoho/obou kotlů, musí být tyto jednotky vymezeny v katastru nemovitostí (musí být splněny všechny i ostatní podmínky programu)

Žadatel musí splňovat podmínku nízkopříjmovosti, tzn.:

 • průměrný čistý příjem na osobu a rok všech členů domácnosti, kteří bydlí v nemovitosti, ve které se mění kotel, nesmí překročit částku 170 900,00 Kč (počítají se čisté příjmy za rok 2020), kalkulačku pro výpočet naleznete na https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-zlinskeho-kraje-cl-3404.html
 • nebo v nemovitosti, ve které se mění kotel, bydlí pouze starobní důchodci nebo důchodci invalidní 3. stupně – v tomto případě se průměrný příjem nepočítá, žadatel pouze doloží potvrzení o důchodech (pokud s důchodci starobními/invalidními 3. stupně bydlí pouze nezletilí nebo studenti do 26 let, průměrný příjem se také nepočítá, domácnost je považována za nízkopříjmovou;  pokud s nimi bydlí jakákoli další osoba, počítá se průměrný příjem na osobu a rok, v tomto případě se do tohoto příjmu počítá příjem všech členů domácnosti, tedy i starobní a invalidní důchod)
 • nebo žadatel pobíral v době od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (nemusí jej pobírat celou dobu, stačí jakkoli dlouhá doba)
 • nebo žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let (pokud nemovitost vlastní více spolumajitelů, musí být i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let)

Kalkulačka pro výpočet čistého příjmu: https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

Přílohy k vyplnění:

Plná moc k zastupování žadatele MAS – je potřeba mít ověřený podpis žadatele

Souhlas spoluvlastníci

Údaje o členech domácnosti

ČP o trvalém bydliště

Pro vyřízení žádosti o dotaci je nutná předchozí telefonická domluva.

Kontaktní osoba: Jana Koláčková, mobil: 608 988 997, e-mail: kolackova@luhacovskezalesi.cz