PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Luhačovské Zálesí

Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu akcí místních spolků v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána v měsíci březnu obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí.

Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu akcí místních spolků v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána v měsíci březnu obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí. K danému termínu se sešlo celkem 32 žádostí o finanční podporu, které požadovaly podporu ve výši 225 600,- Kč. Celkové rozpočty předložených projektů pak dosahovaly závratné výše 759 850,- Kč.

Cílem vyhlášeného grantového schéma bylo především zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu Místní akční skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí, o.p.s. prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Mezi sekundární cíle grantového schéma lze rovněž řadit prohlubování identifikace místních spolků s regionem a také propagaci a udržování společných tradic a zvyků.

Vzhledem k omezené alokaci grantového schéma pro rok 2011 ve výši 100 000,- Kč muselo dojít ze strany výběrové komise k pečlivém hodnocení přijatých žádostí a k výběru těch nejpotřebnějších. Celkově tak dojde prostřednictvím Luhačovského Zálesí, o.p.s. k podpoře 21 místních akcí. Další informace jsou k dispozici u manažerky grantového schéma Ing. Magdy Budínové, tel: 776 895 929, e-mail: budinova@luhacovskezalesi.cz

Gratulujeme všem úspěšným žadatelům (dnes již příjemcům dotace) a přejeme jim hodně zdaru při realizaci jednotlivých akcí. Všechny podpořené akce budou spolupořádány společně s Luhačovským Zálesím, o.p.s. v rámci realizace místní rozvojové strategie „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“.