V roce 2011 bylo vyhlášeno Grantové schéma v Luhačovském Zálesí (dále jen GSLZ 2011). Žadatelé si tak prostřednictvím MAS mohli zažádat o podporu, která byla soustředěna na podporu akcí v regionu a rovněž na propagaci MAS a jejich aktivit. Většina podpořených akcí byla kulturního, sportovního nebo společenského charakteru. Žadatelé využívali poskytnuté finanční prostředky dominantně na zajištění občerstvení pro organizaci jednotlivých akcí, dále pak na pronájem vhodných prostor či zajištění kulturního vystoupení.

Cíle GSLZ 2011

Účelem GSLZ 2011 byla propagace metody LEADER, činnosti MAS a spolkových aktivit v Luhačovském Zálesí, a to vše v souvislosti s realizací SPL a celkové strategie. Na každé akci došlo k veřejnému vystoupení a prezentaci činnosti společnosti některým z představitelů MAS, který byl právě účasten na konkrétní akci. Mimo to na každé akci bylo ze strany spolupořadatele povinností prezentovat MAS formou propagačních materiálů – bannery, informační materiály, apod. K propagaci a zviditelnění MAS tedy docházelo jak osobním kontaktem zástupce MAS s účastníky akcí, tak i formou rozdávání letáčků nebo propagačních materiálů MAS.

Celkové vyhodnocení GSLZ 2011

Principem GSLZ bylo především dostat se více do povědomí u běžné laické veřejnosti na území MAS, prezentovat Luhačovské Zálesí, o.p.s. jakožto relevantního partnera na poli regionálního rozvoje a rovněž jako partnera nejen pro obce a podnikatele, ale také pro NNO, spolky a jiné analogické organizace.

Celkově hodnotíme GSLZ 2011 jako moderní a zároveň účinný prostředek navazování strategických vazeb na subjekty v Luhačovském Zálesí.

V rámci GSLZ bylo registrováno celkem 32 žádostí o podporu, přičemž MAS měla to potěšení se prezentovat na 21 schválených akcích. Celková podpora na tyto akce činila 100.000 Kč a těchto akcí se celkem zúčastnilo přibližně 3 140 návštěvníků.