Dne 14. 6. 2021  byl v rámci Výzvy č. 11 (Cyklodoprava) a Výzvy č. 12 (Sociální podnikání) IROP ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému MS2014+ byla na MAS přijata 1 žádost o dotaci. V rámci Výzvy. č. 11 Cyklodoprava byla přijata jedna Žádost o Dotaci s celkovými výdaji 5 319 870 Kč. Ve Výzvě č. 12 nebyla podána žádná Žádost o dotaci. Předložená projektová žádost nyní prochází kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Následovat bude fáze věcného hodnocení.