SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC 2014 – 2020

Vláda dne 28. 11. 2012, na svém jednání projednala pod č. j. 1174/12 dokument předložený ministrem pro místní rozvoj důležitý pro další postup v oblasti vyjednání s EK a v rámci něho také počet a témata operačních programů.

Výsledek jednání vlády: Vláda materiál Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 – Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce vzala na vědomí a schválila vymezení osmi operačních programů.

Pro intervence EZFRV jsou schváleny:

 • Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Pro intervence EZFRV jsou schváleny:

 • OP Rybářství

Pro EFRR, FS a ESF jsou schváleny:

 • OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“;
 • OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“;
 • OP „Zaměstnanost“;
 • OP „Doprava“;
 • OP „Životní prostřední“;
 • „Integrovaný regionální operační program“;
 • OP „Praha – pól růstu ČR“;
 • OP „Technická pomoc“.

Pro EFRR cíle „Evropská územní spolupráce“ jsou navrženy OP:

 • OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou;
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou;
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou;
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou;
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou;
 • OP nadnárodní spolupráce Central Europe;
 • OPy meziregionální spolupráce.