V rámci 4. výzvy MAS (programový rámec PRV) procházely předložené žádosti o podporu nejprve kontrolou souladu s pravidly Programu rozvoje venkova a administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí). Do procesu věcného hodnocení Výběrovou komisí postoupilo dále 15 žádostí o dotaci (v rámci Fiche 1 celkem 11 projektů; v rámci Fiche 2 celkem 4 projekty). Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 23. 8. 2018, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů (včetně projektů nehodnocených). Programový výbor MAS dne 24. 8. 2018 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Na základě takto provedeného výběru Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 6 žádosti o podporu v rámci Fiche 1 a 4 žádosti v rámci Fiche 2. Částka požadované dotace v rámci Fiche 1 činí 1.382.783,- Kč (poslední projekt je schválen jako tzv. hraniční); požadovaná částka dotace ve Fichi 2 činí 747.000,- Kč. Celkem je v rámci 4. výzvy MAS (PRV) nárokováno 2.129.783,- Kč.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci (včetně nehodnocených)