Dne 23. 6. 2016 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva pro Mateřské a Základní školy, která je zaměřena jednak na personální podporu, ale například i na osobnostně profesní rozvoj pracovníků.

Na co je možno čerpat?

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
 • Pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků prostřednictvím personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole
 • Usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků
 • Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu v rámci extrakurikulárních aktivit, např.: čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem

 Termín podání žádosti o dotaci

 • Od 23. 6. 2026 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 6. 2017

 Alokace

 • 4,5 mld. Kč, finance jsou předpokládaný pro každou MŠ a ZŠ

 Výše podpory

 • Minimální výše podpory je 200.000,- Kč
 • Maximální výše finanční podpory se na 1 projekt stanoví dle následujícího vzorce: 200.000,- Kč + (počet dětí/žáků školy x 2.200,- Kč)
 • Výše dotace je 100 % způsobilých výdajů projektu.

Kdo může žádat?

 • MŠ a ZŠ, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě / jednoho žáka

Omezení v rámci výzvy

 • MŠ a ZŠ samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele
 • Každý žadatel může v rámci výzvy podat pouze 1 žádost o podporu

 Naše služby

 • Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon
 • Příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Dotační management v průběhu realizace projektu, zpracování zpráv o realizaci
 • Poradenství, pomoc při hledání vhodného dodavatele akreditovaných kurzů, síťování podobných zájmů ostatních škol
 • Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci projektu