Žádosti do dotačních programů MMR je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.

1)      Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3 000 obyvatel)

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
 • úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit

dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

Kontaktní osobou pro program Podpora obnovy a rozvoje venkova je Mgr. Jaromír Kovařík | kovarik@luhacovskezalesi.cz | 774 230 505

2)      Podpora v oblasti bydlení

Podpora regenerace panelových sídlišť

Podporované oblasti:

 • zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části,
 • výstavba dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce,
 • úprava veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce.

Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akcenejvýše však 4 mil. Kč. Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.

Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů.

Technickou infrastrukturou se rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:

 • pozemní komunikace
 • vodovod
 • kanalizace

a současně pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí. 

Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu. Příjemcem dotace a současně stavebníkem technické infrastruktury je obec

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. 

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

Kontaktní osobou pro program Podpora obnovy a rozvoje venkova je Bc. Zuzana Plšková | plskova@luhacovskezalesi.cz 

3)      Program pro odstraňování bariér v budovách

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roceDolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.

Příjemcem dotace je výhradně obec případně město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 

Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

 • Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  • odstraňování bariér uvnitř budov,
  • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotační titul č. 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

 • Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  • odstraňování bariér uvnitř budov,
  • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Kontaktní osobou pro program Podpora obnovy a rozvoje venkova je Bc. Zuzana Plšková | plskova@luhacovskezalesi.cz

4)      Národní program podpory cestovního ruchu (Cestování dostupné všem)

Budou podporovány projekty v oblasti cestovního ruchu s akcentem na tyto cílové skupiny:

 • děti (do 15 let)
 • rodiny s dětmi
 • zdravotně handicapovaní – s handicapem mobility, se senzorickým handicapem (se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným typem handicapu (s alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.)
 • senioři (osoby starší 60 let).

Podporované oblasti:

 • Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
 • Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
 • Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
 • Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.

Kontaktní osobou pro program Podpora obnovy a rozvoje venkova je RNDr. Roman Kašpar | kaspar@luhacovskezalesi.cz | 774 230 210