PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Cílem projektu je zavedení kompostování občanů ze zahrad a veřejných ploch zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu a zároveň eliminovat vznik černých skládek.

Kompostování má velký význam pro rychlou obnovu úrodnosti půdy vyrobeným kompostem. Význam kompostování spočívá v recyklaci organické hmoty a živin do půdy a zabránění hnití organických odpadů v přírodním prostředí a na skládkách odpadů.

Cíle projektu:

  • snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a tím celkově snížit produkci odpadů,
  • předcházet vzniku odpadů,
  • snížit množství odváženého směsného komunálního odpadu z obcí mikroregionu,
  • zvýšit procento využití biologického rozložitelného odpadu v řešeném území,
  • zvýšit kvalitu půdy v řešeném území kompostováním,
  • zapojit místní obyvatelstvo do systému separace formou domácího kompostování,
  • eliminace vzniku černých skládek biologickým odpadem a pálení těchto odpadů na volných plochách.

Publicita