PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru, skla a bioodpadu od občanů ze zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu.

Obce se rozhodly doplnit stávající separační hnízda o další kontejnery (1,1 m3, 1,1 m3) a zavést nová separační hnízda, neboť současný stav je z hlediska jejich kapacity nedostačující. Velkoobjemové kontejnery budou použity na rozšíření kapacity sběru bioodpadu.

Cíle projektu

  • snížit množství odváženého směsného komunálního odpadu z obce,
  • zvýšit podíl separovaného odpadu,
  • eliminace vzniku černých skládek biologickým odpadem a pálení těchto odpadů na volných plochách,
  • zamezení vzniku černých skládek s bioodpadem,
  • snížení podíl bioodpadu na komunálních skládkách,
  • předání bioodpadu k 100% materiálovém využití.

Publicita