Cílem žadatele bylo v roce 2017 aktivovat vznik destinační společnosti (dále jen DS), která má zajišťovat činnost destinačnícho managementu pro turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko za předpokladu spolupráce samospráv ORP Zlín, ORP Luhačovice, ORP Otrokovice, ORP Vizovice a ORP Valašské Klobouky. Po delších vyjednáváních a prezentacích došlo v průběhu druhé poloviny roku 2017 k ucelenému spojení všech 5 zmíněných samosprávných celků pro vzájemnou spolupráci při výkonu destinačního managementu. K těmto účelům byla ustavena Rada destinace z řad jmenovaných garantů za jednotlivá ORP v území.

Pro další potřeby systémového vedení cestovního ruchu je potřeba naplnění základních předpokladů, které odborně vedená DS zajišťuje. Týká se to především strategických dokumentů, tvorby produktů cestovního ruchu, přípravy a realizace marketingového plánu, sběru a vyhodnocování dat, aktivace spolupráce s partnery podnikatelské i veřejné sféry a primárně také aktivní spolupráce s nadřazeným krajským orgánem pro řízení cestovního ruchu v regionu – Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy (dále jen CCR VM). V neposlední řadě také zajistit zdroje financování na komplexní činnost DS. 

Pro rok 2018 si DS dává za cíl přípravu a realizaci „Strategie organizace destinačního managementu Zlínsko a Luhačovicko 2018-2020“, aktivní plnění činností marketingového plánu, jehož základní mise se opírá o turisticky atraktivní, přehlednou a ucelenou nabídku produktů cr destinace a navazuje na mktg. plán CCR VM. Obsahová koncepce těchto produktů je postavena na synergii více cílových kategorií (TOP atraktivity, méně známé atraktivity, komerční subjekty a služby), tématicky zaměřené, které odrážejí „potřeby a očekávání“ pot. turistů a návštěvníků a které prezentují základní „esenci“ destinace. S tímto také souvisí spolupráce na společných komunikačních tématech s CCR VM.

Důraz je také kladen na koordinaci informačního servisu pro návštěvníky ve spolupráci a podporou již funkčních informačních center v území.

Cíle projektu

  • sběr statistických dat u vybraných turistických cílů
  • vznik a realizace strategického dokumentu destinace 2018-2020
  • realizace marketingového plánu 2018 (jako nedílná součást strategickéo dokumentu)
  • tvorba produktů cestovního ruchu
  • aktivace nových partnerství v rámci destinace – z řad podnikatelských subjektů, firem a jednotlivých obcí v ORP