Naše Místní akční skupina se zapojila do projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, který trval od podzimu 2014 do listopadu 2015.

Realizátorem projektu bylo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Naše MAS byla partnerem projektu. Celkem se do projektu zapojilo 72 MAS v rámci celé ČR.

Cílem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS v rámci několika témat:
• doprava a veřejná dopravní obslužnost;
• regionální školství;
• protipovodňová opatření, krizový management;
• odpadové hospodářství;
• politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností.

Místní akční skupiny si mohly vybírat mezi několika tématy podle vlastních preferencí.

Jedním z výstupů projektu byla publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocná při řešení místních klíčových problémů. Tyto publikace byly na společných seminářích poskytnuty starostům obcí. Několik publikací máme ještě k dispozici v kanceláři MAS.

Během realizace projektu měli zástupci obcí a MAS možnost se několikrát setkat. Na našem území proběhl 1. kulatý stůl 16. února 2015, na kterém byli představitelé SMS ČR a zástupci našich členských obcí. Proběhlo informování o projektu, o jeho prioritních oblastech, získávaly se názory obcí a jejich zkušeností ohledně problematických témat z fungování. 2. kulatý stůl proběhl 8. září 2015 opět v Luhačovicích a i tentokrát svou účastí podpořili setkání a meziobecní spolupráci jak starostové obcí, tak představitelé SMS ČR. V rámci druhého setkání se představily posuny v projektu, představila se SSO dodatek strategie rozvoje území.

Workshopy a konference

V rámci projektu měli starostové a zástupci obcí možnost navštívit informační a vzdělávací Workshop „Evropské fondy po lopatě“.Ten se uskutečnil 19. ledna 2015 v hotelu Lázně Kostelec. Poslední informační workshop a setkání MAS, starostů a představitelů SMS ČR proběhlo 19. listopadu v KD Elektra v Luhačovicích. Cílem tohoto setkání bylo poskytnout nejaktuálnější informace z oblasti financování projektů z národních či evropských zdrojů, dále zde byly představeny aktuální či plánované výzvy a vyměněny zkušenosti z fungování a potřeb obecního sektoru.

Více o projektu či kontakty na Sdružení místních samospráv naleznete na www.smscr.cz

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizaci hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí, městysů a měst v systému veřejné správy.Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1 069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Motto SMS ČR: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“