Pozvánka na školení zástupců obcí v rámci projektu Kudykam Luhačovským Zálesím podpořeným MMR v roce 2015, které proběhne 24. – 25. 11. v Rusavě. Tématem školení jsou úkoly obce v rámci právního systému České republiky.

Úkoly obce v rámci právního systému ČR

24. – 25. 11. 2015Hotel Rusava, Rusava 334, 768 41

Školitel

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval právnickou fakultu UK Praha. Od roku 1990 pracuje pro město Pelhřimov, v současné době jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka.

Organizační pokyny 

 • Ubytování: Ubytování bude zajištěno v hotelu Rusava z úterý 24. 11. na středu 25. 11. Počet účastníků za každou obec: maximálně 2 osoby.  
 • Stravování: V rámci školení je zajištěna plná penze.
 • Svou závaznou účast potvrďte nejpozději do pondělí 9. 11. 2015 na e – mail blazkova@luhacovskezalesi.cz nebo telefonicky na čísle 773 230 355.

Témata školení

Úkoly obce v rámci právního systému ČR

 1. Dvojí postavení obce v systému veřejné správy

 • Obec jako právnická osoba a jako exekutiva
 • Samostatná působnost obce (SA)
 • Přenesená působnost obce – výkon státní správy (SS)

 2. Orgány obce

 • Základní rozbor
 • Úkoly starosty
 • Otázky střetu zájmů
 • Otázky úředníků ÚSC

 3. Úkoly obce

 • v SA (zákon o obcích, ztráty a nálezy, pohřebnictví, školství, veřejné zakázky a veřejná podpora, dotace, dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod, požární ochrana)
 • v SS (vydávání nařízení obce, rozhodovací činnost, ostatní činnosti, právo shromažďovací, veřejné registry, vidimace a legalizace, poslední vůle před starostou)
 • v SA i SS (spisová služba, stížnosti a petice, veřejný pořádek, místní (správní) poplatky, opatrovnictví, poskytování informací a ochrana osobních údajů)

Místní akční plány

Novým nástrojem pro koordinaci činnosti škol na malých územích jsou Místní akční plány (MAP). MAP jsou v podstatě analýzou, která určí skutečnou potřebnost dané aktivity v území (obci, konkrétní škole). MAP bude zahrnovat zejména oblasti předškolního a základního vzdělávání, dále pak tématiku zájmového a neformálního vzdělávání. MAP mají vznikat „zdola“, z potřeb škol a konkrétních a specifických potřeb území. Jejich nezbytnou podmínkou je způsob zpracování ve spolupráci s partnery v daném území.

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce je dokument, který pomáhá zastupitelstvu obce plánovat a realizovat aktivity vedoucí k rozvoji infrastruktury, kulturního života, životního prostředí i sociální sféry v obci. Dokument Program rozvoje obce si můžete představit jako příručku, která pomáhá zastupitelstvu naplánovat činnosti na několik let dopředu. Obsahem dokumentu je rozsáhlá textová část, grafy a tabulky, analýzy a návrhy řešení, projektový zásobník nebo plán činností.

 Školení je realizováno v rámci projektu Kudykam Luhačovským Zálesím podpořeným Ministerstvem pro místní rozvoj.