Místní akční skupina Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na seminář k 3. Výzvě k Programu rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 10:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice.

Seminář je určen pro:

– zemědělské podnikatele, výrobce potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv, nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů,

– vlastníky, nájemce, pachtýře nebo vypůjčitele pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), sdružení s právní subjektivitou a spolky vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL,

– držitele (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů.

Svoji účast na semináři prosím potvrďte na emailu: salova@luhacovskezalesi.cz nebo na telefonicky: 776 895 929

Účastníci budou seznámeni jednak se základními informacemi k SCLLD MAS Luhačovské zálesí 2014 – 2020. Účelem semináře je především seznámit potenciální žadatele se základními podmínkami vyhlášené výzvy a způsobem podání žádosti. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými fichemi, na které je výzva zaměřena: zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, neproduktivní investice v lesích a investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

Více informací k vyhlášené výzvě http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/