PODPORUJEME PÉČI O KRAJINU TRADIČNÍ ÚDRŽBOU LUK A PASTVIN

MAS Luhačovské Zálesí

VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

 

Ukončené výzvy:

 

Výzva č. 1 OP TAK

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde.

1. VÝZVA MAS Luhačovské Zálesí – OP TAK – Podnikání
Stav výzvy: Příjem žádostí otevřen
Vyhlášení výzvy: 29.09.2023 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 29.09.2023 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 07.11.2023 ve 16:00
Celková částka dotace 2 660 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 5 320 000 Kč)
Míra podpory dotace: 50 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 200 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 000 000 Kč

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.
Jedná se o následující aktivity:
• Robotizace, automatizace, digitalizace
• Web, cloud
• Komunikační a identifikační Infrastruktura

PŘED ODEVZDÁNÍM NA MAS JE NEZBYTNÉ ODESLAT ONLINE FORMULÁŘ K PROJEKTU ODKAZ ZDE

Text výzvy
Formulář projektového záměru
Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY OP TAK

VÝZVA ŘO OP TAK MPO „TECHNOLOGIE PRO MAS (CLLD)“
Text výzvy
Příloha č. 1 – Model hodnocení
Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů
Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru
Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část
Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“

Všechny relevantní přílohy se zasílají po vyplnění online formuláře (odkaz výše) na email: optak@luhacovskezalesi.cz.

Výzva č. 2 IROP

Příjem žádostí ukončen, seznam přijatých projektových záměrů zde.

Znění výzvy:

2. Výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Sociální služby 2023
Stav výzvy: Příjem žádostí ukončen
Vyhlášení výzvy: 29.09.2023 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu: 29.09.2023 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 07.11.2023 ve 16:00
Celková částka dotace 1 900 000 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 000 000 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 500 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 000 000 Kč

Infrastruktura sociálních služeb
Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.
Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel.

PŘED ODEVZDÁNÍM NA MAS JE NEZBYTNÉ ODESLAT ONLINE FORMULÁŘ K PROJEKTU ODKAZ ZDE

Text výzvy
Formulář projektového záměru
Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Plná moc k zastupování
INTERNÍ POSTUPY IROP

VÝZVA ŘO IROP MMR „Sociální služby – SC 5.1 (CLLD)“
Text výzvy
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Všechny relevantní přílohy se zasílají po vyplnění online formuláře (odkaz výše) na email: irop@luhacovskezalesi.cz.