Jsou vyhlášeny aktuální výzvy v programu INTERREG V- A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA.

Cíl programu

Operační program se primárně zaměřuje na využití inovačního potenciálu (podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím), kvalitu životního prostředí (zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb) a na rozvoj místních iniciativ (podpora právní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi).

Projekty musí splňovat minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných:

 • společná příprava projektu,
 • společná realizace projektu,
 • společný personál,
 • společné financování.

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Oprávnění žadatelé

 • školy / vzdělávací instituce
 • komory a zájmové sdružení právnických osob
 • mimovládní (nestátní) neziskové organizace
 • stát a jeho organizační složky
 • územní samospráva a jimi zřizované instituce
 • organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí
 • Evropské seskupení pro územní spolupráce (EZÚS)
 • podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé)

 Podporované území

 • ČR: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj
 • SR: území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja

AKTUÁLNÍ VÝZVY, OBLASTI PODPORY A TERMÍN TRVÁNÍ VÝZVY

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 – předkládání žádosti o dotaci do 25. 7. 2016

 PO1: Využití inovačního potenciálu:

 • PO1 IP 1 SC 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

 INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 – předkládání žádosti o dotaci do 25. 7. 2016

 PO3: Rozvoj místních iniciativ:

 • PO3 IP 5 SC 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 – předkládání žádosti o dotaci do 31. 8. 2016

PO2: Kvalitní životní prostředí:

 • PO2 IP 3 SC 2.1: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 – předkládání žádosti o dotaci do 31. 8. 2016

 PO2: Kvalitní životní prostředí:

 • PO2 IP 4 SC 2.2: Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území

VÝŠE DOTACE                                                 

 • 85 % z celkových způsobilých výdajů

NAŠE SLUŽBY

 • Nalezení přeshraničního partnera na slovenské straně
 • Poradenství a příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci akce
 • Dotační management v průběhu realizace akce