V rámci programu IROP byly vyhlášeny výzvy na podporu sociálního bydlení a sociálních služeb. Příjem žádostí sociálního bydlení končí 27. 12. 2016, v případě sociálních služeb 27. 10. 2016.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

 • Podporováno bude pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich úpravy pro potřeby sociálního bydlení a také pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byty musí sloužit pro osoby v bytové nouzi a to v ekonomicky produktivním věku 15-64 let

Mezi podporované aktivity projektu patří:

 • nákup nemovitostí
 • rekonstrukce a úpravy objektu nebo bytu
 • pořízení základního vybavení
 • úpravy společných prostor bytového domu
 • Není podporována nová výstavba!

Do způsobilých výdajů je možno dále zahrnout například:

 • technický dozor investora
 • projektovou dokumentaci stavby

Příjem žádostí

 • 20. 6. 2016 – 27. 12. 2016

Alokace               

 • 747,4 mil. Kč – sociálně vyloučené lokality
 • 320,3 mil. Kč – mimo sociálně vyloučené lokality

Dotace

 • 90 % ze způsobilých výdajů pro OBCE, tzn. cca  24 750,- /m2 plochy sociálního bytu
 • 95 % ze způsobilých výdajů pro NEZISKOVÉ ORGANIZACE a CÍRKVE, tzn. cca 26 125,- / m2 plochy sociálního bytu
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Příjemci

 • Obce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve, církevní organizace 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
 • Podporovány budou projekty, které se zaměřují např. na vybudování zázemí pro:
  • centra denních služeb, denní stacionáře,
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy,
  • zařízení pro krizovou pomoc,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • noclehárny,
  • terapeutické komunity,
  • sociální poradny, sociálně terapeutické dílny,
  • centra sociálně rehabilitačních služeb,
  • podpora samostatného bydlení,
  • pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • kontaktní centra, terénní programy.

Příjem žádostí    

 • 6. 5. 2016 – 27. 10. 2016

Alokace               

 • 741,1 mil. Kč – sociálně vyloučené lokality
 • 317,6 mil. Kč – mimo sociálně vyloučené lokality

Dotace

 • 90 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč 

Příjemci

kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

NAŠE SLUŽBY

 • Poradenství a příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci akce
 • Dotační management v průběhu realizace akce

Na koho se obrátit

Se žádosti Vám poradí Mgr. Michaela Horňáková, 776 895 929, hornakova@luhacovskezalesi.cz