Výzva na rozšíření provozu družin a klubů, dopravu dětí, doprovod a příměstské tábory je určena firmám, školám, obcím, krajům a dalším subjektům.

Výše podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK

Podporované aktivity

 • zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)
 • skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)
 • zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
 • příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Příjemce uvede v projektové žádosti informaci o kapacitě zařízení/ služby a plánované době provozu a způsobu provozu zařízení. Tato informace bude později aktualizována v monitorovacích zprávách. V době realizace projektu bude povinností příjemce mít uzavřeny smlouvy s rodiči o poskytování služeb péče o děti; rodiče předloží potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Projekty budou při hodnocení posuzovány podle principu 3E (efektivnost, hospodárnost výdaje a účelnost).


Podpora v rámci této výzvy je určena pouze na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim Vyhlášky č. 74/2005 Sb., ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). 

Oprávnění žadatelé

 • obchodní korporace,
 • OSVČ
 • státní podnik
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • NNO
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy

Časový harmonogram výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+: 19. 8. 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 10. 2015

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 2 roky
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018

Lenka Blažková, 773230335, blazkova@luhacovskezalesi.cz

Příklady projektů

Školní družiny a kluby

Škola v obci má také družinu, která funguje od 12 do 15:30 hodin. Rodiče však vozí děti do školy ve městech kde pracují, protože do práce chodí na sedmou a škola začíná až v 8, takže by se děti musely samy vypravit, nasnídat a do školy dopravit. Škola proto zažádá o projekt na prodloužení doby provozu školní družiny, a to v hodinách 6:30 – 8:00 a 15:30 – 17:00. Z projektu bude hrazen dozor v družině nebo i vybavení klubu, kde se tyto děti budou scházet, pokud to není možno v družině. Při pobytu ve venkovních prostorách má škola navíc možnost čerpat i na 2 dozorující osoby nebo doprovod dětí před a po vyučování do a ze zařízení. 

Skupinová doprava

V obci se nachází spádová škola, kam jezdí také děti z okolních obcí. Do školy však mají spojení taková, že musí 30 minut čekat na začátek nebo po konci vyučování nebo jim spoje nenavazují a přestupy jsou komplikované. Škola se proto rozhodne využít služeb dopravce, který bude děti do školy z okolních obcí vozit. Škola si tedy autobus nekoupí, pouze z projektu uhradí služby školního autobusu svážejícího děti do školy. 

Doprovod dětí na kroužky

Společně s rozšířením délky provozu škola cítí potřebu vyzvedávání dětí doma nebo jejich doprovod ze školního klubu nebo družiny. Jedno dítě tak může být až 3 x týdně doprovozeno na kroužek pracovníkem hrazeným z projektu.

Příměstské tábory

 V době školních prázdnin děti v dané obci nemají mnoho aktivit, které by mohly provozovat, rodiče navíc chodí do práce a děti tak hlídají prarodiče nebo známí. Škola se proto rozhodne pořádat příměstký nepobytový tábor, kde bude minimálně 10 dětí a bude probíhat pouze v pracovních dnech. Nakoupí proto vybavení na tyto tábory (sportovní potřeby, výtvarné potřeby, hry a hračky a podobně) a z projektu uhradí také mzdy zaměstnanců.