Informujeme, že v průběhu podzimu letošního roku je plánováno vyhlášení výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na „Infrastrukturu základních škol“. Výzva je zaměřena na přírodovědné a technické obory a je možno získat 90% dotaci.

Mezi podporované aktivity patří:

 • stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi současně za podmínky zajištění fyzické a bezbariérové dostupnosti.
 • stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
 • zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
 • zájmové a neformální vzdělávání

Příjem žádostí:

 • srpen 2016 – leden 2017

Alokace               

 • 1 452 941 176 Kč – sociálně vyloučené lokality
 • 705 882 353 Kč – mimo sociálně vyloučené lokality

Dotace

 • 90 %

Dotaci není možné využít na:

 • Rekonstrukci vnitřních rozvodů (ústřední vytápění, elektroinstalace…)
 • Přípojky inženýrských sítí, plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace
 • Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy (okna, dveře, fasáda)
 • Modernizaci knihovny, vybudování přípravných tříd
 • Příjezdové komunikace a odstavná stání

Podmínky

 • vazba projektu na MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
 • v případě rekonstrukcí učeben musí být zajištěn bezbariérový přístupu do školy

Příjemci

školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.