Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí oslaví v letošním roce 5. výročí své existence. A je důvod slavit. Její činnost stojí a padá na realizaci metody LEADER, kterou naplňuje v rámci tzv. Strategického plánu Leader (dále jen SPL); Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity od roku 2009. Za tuto dobu se této platformě podařilo zrekonstruovat desítky veřejných budov a obecních prostranství, došlo k vybudování a modernizaci několika dětských hřišť, volnočasových areálů a sportovišť, celá řada neziskových organizací využila možnosti podání žádosti o dotaci a díky tomu nyní poskytují své služby v příjemnějším a modernějším zázemí. Aktivní v čerpání finančních podpor byly také venkovské spolky a neziskové organizace, které díky metodě LEADER mohou čerpat až 90% dotace na své aktivity. Nesmíme opomenout také žadatele z řad podnikatelů, zemědělců či drobných živnostníků, kteří se rovněž mohou ucházet o evropské peníze na své projektové záměry.

V letech 2009-2011 vyhlásila Místní akční skupina (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí celkem 5 výzev pro předkládání žádostí o dotaci. Za tuto dobu se shromáždilo celkem 73 žádostí o dotaci, z nichž 57 bylo schváleno k podpoře Výběrovou komisí MAS a následně kontrolou správcem dotace k realizaci. Díky metodě LEADER se tak v Luhačovském Zálesí za uplynulé 3 roky proinvestovalo více než 38 mil korun a celková výše přímé dotační podpory přesáhla 23,3 mil Kč. Ročně je tak mezi konečné žadatele rozdělováno částka zhruba kolem 8 mil Kč. Analogický předpoklad je rovněž pro období let 2012-2013, kdy bude realizace SPL v Luhačovském Zálesí vrcholit.

O aktivitě činnosti MAS vypovídá nejen výše podpory, která byla během minulých tří let přerozdělena, ale také zvyšující se počet členů MAS, kteří chápou, že Luhačovské Zálesí, o.p.s. je aktivním subjektem v naplňování strategie rozvoje a obnovy venkova. Ke konci roku 2011 se tak počet členů vyšplhal na 56, přičemž dle pravidel metody LEADER stále převažuje soukromý sektor nad veřejným.

Aktivity MAS jsou také vydatně propagovány a prezentovány na společenských, sportovních a kulturních akcích, které byly konány v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí v roce 2011. Společnost vyčlenila částku 100.000 Kč z vlastních zdrojů na podporu místních spolků a jejich akcí. Celkem tak bylo podpořeno 21 akcí napříč regionem. Mimo tuto činnost je Luhačovské Zálesí, o.p.s. aktivní rovněž v dotační politice a v přípravě projektů pro své členy a klienty.

Celkový počet podaných projektůCelkový počet schválených projektůCelkové proinvestované výdajeCelková výše přidělených dotací
735738 327 904,00 Kč23 331 058,00 Kč