Dne 23. dubna 2012 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu v rámci Grantového schématu v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána na konci března obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí.

K danému termínu bylo registrováno celkem 22 žádostí o finanční podporu.V záměru A, který je zaměřen na podporu akcí týkajících se výročí obcí, bylo přijato 7 žádostí. V záměru B, který je zaměřen na podporu akcí místních spolků, sdružení atd., bylo přijato 15 žádostí

Cílem vyhlášeného grantového schématu je především zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných obcemi, místními spolky a sdruženími v obcích regionu Místní akční skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí, o.p.s. prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s MAS. Mezi sekundární cíle grantového schéma lze rovněž řadit prohlubování identifikace místních spolků s regionem a také propagaci a udržování společných tradic a zvyků

Během následujících 14 dní dojde k vyhodnocení předložených žádostí o finanční podporu a následně budou vybrány akce, které budou podpořeny v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí.