Aktuální informace k realizovanému projektu UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK.

Tvorba metodiky probíhala v úzké součinnosti všech zapojených MAS pod metodickým vedením GaREP, spol. s r.o. Úvodní setkání zapojených MAS proběhla 29. října 2014 v Luhačovicích a 8. prosince 2014 v Pozlovicích. Na třetím setkání 25. února v Nové Lhotě byla rozpracována struktura vytvářené metodiky a byl dohodnut postup sběru informací od zapojených MAS. V průběhu března byly pomocí jednotné šablony shromážděny informace pro zhodnocení uplatňování metody LEADER v jednotlivých MAS. Následně 1. dubna v Košíkách byly diskutovány seskupené informace. Byly identifikovány zajímavé body a zejména inspirativní témata pro další rozpracování. V průběhu dubna jednotlivé MAS podle toho, v jakých tématech mají specifické zkušenosti, zpracovaly doporučení a příklady dobré praxe. Poslední setkání se uskutečnilo 13. května v Bojkovicích a byly zde probrány poslední úpravy metodiky.

Metodika se skládá ze čtyř obsahově úzce navazujících kapitol. V první kapitole jsou rozvinuty principy metody LEADER. U každého principu jsou zmíněna možná úskalí a specifické vlivy. Druhá kapitola tvoří informační základnu metodiky. Jsou v ní soustředěny informace o naplňování jednotlivých principů LEADER v zapojených MAS. V komentářích jsou potom zdůrazněny zajímavé poznatky vyplývající ze srovnání MAS. Tyto podněty jsou detailněji rozvinuty ve třetí kapitole, která transformuje zkušenosti MAS do podoby obecnější i konkrétních doporučení a inspirativních řešení. Ve čtvrté kapitole jsou pro dokreslení doporučení a podnětů zařazeny dílčí případové studie věnované zajímavým zkušenostem zapojených MAS a ukázky inspirativní projektů.

Dne 8. června 2015 budou MAS prezentovat vytvořenou metodiku uplatňování principu LEADER 7 MAS ZK na Konferenci projektů spolupráce v Choceradech, kde budou seznámeni zástupci ostatních MAS, MZe a SZIF s obsahem a výsledky zpracované metodiky.