Třetí kolo příjmu žádostí PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 Příjem žádostí • 1. 10. – 15. 10. 2016

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • Určeno pro zemědělské podnikatele.
 • Investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby.
 • Investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.
 • Investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování

4.3.2 Lesnická infrastruktura

 • Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.
 • Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • Určeno pro fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.
 • Investice do strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 Způsobilé výdaje

 • stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování
 • stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce včetně technologií, i technologií na čištění technologických vodpořízení technologie skladování obilovin a olejnin
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií
 • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií
 • nákup speciálních mobilních strojů pro živočišnou výrobu a rostlinnou výrobu
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

 Dotace

 • Ve výši 40 % způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých výdajů min. 100 000 Kč, max. 150 000  000,- Kč

 Žadatel

 • Zemědělský podnikatel

 Základní podmínky

 • Platné stavební povolení ke dni podání žádosti, tedy do 15. 10. 2016
 • Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu nesmí přesáhnout 49 % z celkových výdajů projektu
 • Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let, po celou dobu musí žadatel splňovat definici mikro, malého či středního podniku

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

 Způsobilé výdaje

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně marketingu)

 Nezpůsobilé výdaje

 • administrativní a správní budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé
 • nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu
 • bourací práce, demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek
 • nákup nemovitosti

 Dotace

 • ve výši 40 % způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých výdajů min. 100 000,- Kč – max. 30 000 000,- Kč

 Žadatel

 • Zemědělský podnikatel – jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech je 30 %
 • Výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu – v kategorii malých/středních či mikro podniků
 • Výrobce krmiv určených pro hospodářská zvířata

Základní podmínky

 • Platné stavební povolení ke dni podání žádosti, tedy do 15. 10. 2016
 • Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let, po celou dobu musí žadatel splňovat definici mikro, malého či středního podniku

INVESTICE DO LESNÍCH CEST

 Způsobilé výdaje

 • Novostavba lesní cesty kategorie 1L nebo 2L
 • Rekonstrukce/oprava stávající lesní cesty na lesní cestu kat. 1L nebo 2L
 • Související objekty a technické vybavení lestní cesty (mosty, propustky, brody, silniční příkopy, svodnice, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, lesní skládky svodidla, zábradlí, dopravní značky)
 • Nákup pozemku max. do 10 % celkové výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů

 • 80 % ze způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých výdajů min. 10 000,- Kč – max 8 000 000,- Kč

 Žadatel

 • Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

 Základní podmínky

 • Platné stavební povolení ke dni podání žádosti, tedy do 15. 10. 2016
 • Lesní cestou se rozumí cesta, která slouží ke zpřístupnění lesního majetku za účelem jeho obhospodařování a plnění dalších funkcí
 • Žadatel musí mít vypořádány vlastnické/nájemní/pachtovní/výpůjční vztahy k nemovitostem, které jsou předmětem dotace – minimálně po dobu 5 let od přijetí dotace
 • Dotaci nelze poskytnout na výstavbu či opravu lesních cest kategorie 3L a 4L  

LESNÍ TECHNIKA

Dotace je určena na pořízení strojů týkajících se šetrného hospodaření v lesích.

 Způsobilé výdaje

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 • včetně speciálního lesnického traktoru, univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou, vyvážecího traktoru
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků – štěpkovače, shrnovače, štípací stroje
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním – frézy
 • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy) – např. rotavátory, mulčovače, secí stroje, skleníky, fóliovníky

 Dotace

 • ve výši 50 % způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých výdajů min. 10 000,- Kč – max. 9 000 000,- Kč

 Žadatel

 • Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

 Základní podmínky

 • Minimální výměra obhospodařovaného lesa je 3 ha
 • Žadatel je vlastníkem/nájemcem/pachtýřem předmětných pozemků
 • Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let

NAŠE SLUŽBY

–     Poradenství a příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh

–     Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci akce

–     Dotační management v průběhu realizace akce

Na koho se obrátit

Se žádosti Vám poradí Mgr. Michaela Horňáková, 776 895 929, hornakova@luhacovskezalesi.cz