Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Příjem žádostí končí 16. září 2016.

Na co je možno čerpat

 • výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů min. pro 50 obyvatel
 • výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody min. pro 50 obyvatel
 • výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce nebo místní části
 • výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu
 • dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) min. pro 100 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV
 • odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části spojené s výstavbou ČOV podle bod c) nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV

Omezení v rámci výzvy

 • Do programu budou zařazeny pouze ty projekty, u kterých budou doložena pravomocná stavební povolení (popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno).
 • Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje.
 • Realizace projektu tj. dokončení akce (tj. zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2017.
 • Max. uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Výše podpory

 • obec do 300 obyvatel                                           70 % z NSTČ
 • obec v rozmezí 301 – 500 obyvatel                   65 % z NSTČ
 • obec v rozmezí 501 – 1 000 obyvatel               60 % z NSTČ
 • obec s více než 1 000 obyvatel                          50 % z NSTČ 

Žadatel

 • obce
 • místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel

Termín podání žádosti o dotaci

 • do 16. září 2016 do 14:00 hod

Alokace                                                

 • 400 mil. Kč

Naše služby

 • Příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci akce
 • Dotační management v průběhu realizace akce
 • Poradenství

Na koho se obrátit

Se žádosti Vám poradí Mgr. Michaela Horňáková, 776 895 929, hornakova@luhacovskezalesi.cz