Čtvrté kolo příjmu žádostí PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020: Příjem žádostí 4. 4. – 24. 4. 2017

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ

4.3.2 LESNICKÁ INFRASTRUKTURA

POPIS

Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucích ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.

PŘÍJEMCE

 • Vlastníci, nájemníci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů.

PODMÍNKY

 • Získání min. 15 bodů v rámci preferenčních kritérií
 • Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů přesahující 1 000 000,- Kč (nevztahuje se na obce)
 • Projektová dokumentace odpovídající požadavkům ČSN 73 6108
 • Pří výstavbě nové lesní cesty nebo rekonstrukce lesní svážnice či technologické linky na lesní cestu předložení vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
 • Žadatel je v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) lesních pozemků o minimální výměře 3 ha.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Investic, které souvisejí s výstavbou lesních cest a rekonstrukce lesních cest, lesních svážnic a technologických linek na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
 • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídajících 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.

VÝŠE PODPORY

 • Dotace činí 80 % způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé výdaje jsou 10 000,- Kč
 • Maximální způsobilé výdaje jsou 8 000 000,- Kč

 6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

POPIS

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.

PŘÍJEMCE

 • Evidován jako zemědělský podnikatel – max. však 24 měsíců od registrace žádosti
 • Minimální zemědělské kvalifikace
 • Ve věku 18 – 40 let
 • Pokud mladý začínající zemědělec již obdržel podporu v opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, nemůže být podpořen v této operaci

PODMÍNKY

 • Získání min. 30 bodů v rámci preferenčních kritérií
 • Podnikatelský plán žadatel realizuje minimálně po dobu 5 let (60 měsíců) od převedení první splátky na účet příjemce dotace.
 • Mikro nebo malé podniky
 • V případě stavebních výdajů pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu
 • Žadatel musí splnit podmínku minimální a maximální velikosti podniku podle výrobního zaměření

VÝŠE PODPORY

 • Dotace činí cca 1 250 000 Kč (dle aktuálního kurzu) a bude poskytnuta ve třech splátkách
 • Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu.
 • Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.

 6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

POPIS

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje.

PŘÍJEMCE

 • Zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

PODMÍNKY

 • Získání min. 25 bodů v rámci preferenčních kritérií
 • Podmínka finančního zdraví u projektů nad 1 000 000,- Kč
 • Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti (CZ-NACE)
 • O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost
 • Dotaci nelze poskytnout na nákup silničních vozidel, zemědělských a lesnických strojů, nákup zvířat, fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
 • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého
 • k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitostí do 10 % způsobilých výdajů

 VÝŠE PODPORY

 • Výše způsobilých výdajů min. 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč na projekt

 6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY

POPIS

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

 PŘÍJEMCE

 • Zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha

PODMÍNKY

 • Získání min. 30 bodů v rámci preferenčních kritérií
 • Podmínka finančního zdraví u projektů nad 1 000 000,- Kč
 • Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení – pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky
 • O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost
 • Dotaci nelze poskytnout na nákup silničních vozidel, zemědělských a lesnických strojů, nákup zvířat, fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení – 6 – 40 lůžek – (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 • náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software)
 • nákup nemovitostí do 10 % celkových způsobilých výdajů

 VÝŠE PODPORY

 • Výše způsobilých výdajů min. 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč na projekt

 6.4.3 INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

POPIS

Podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

PŘÍJEMCE

 • Zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.

PODMÍNKY

 • Získání min. 20 bodů v rámci preferenčních kritérií
 • Podmínka finančního zdraví u projektů nad 1 000 000,- Kč
 • O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software)

VÝŠE PODPORY

 • Výše způsobilých výdajů min. 200 tis. Kč, max. 10 mil. Kč na projekt

 8.5.2 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

POPIS

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporovány jsou projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí. Podpora je poskytována na výstavbu stezek do šíře 2 metrů, odpočívadel, přístřešků, informačních tabulí, závor, herních a fitness prvků, na značení stezek atd.

PŘÍJEMCE

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

PODMÍNKY

 • Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky mimo území zvláště chráněných oblastí, oblastí Natura 2000
 • PUPFL, v rámci, kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou
 • V případě stavebních výdajů, tak pravomocné stavební povolení

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků,
 • zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor,
 • zařízení k odkládání odpadků,
 • mostky, lávky, zábradlí, stupně,
 • nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

VÝŠE PODPORY

 • Dotace činí 100 % způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé výdaje jsou 100 000,- Kč
 • Maximální způsobilé výdaje jsou 2 000 000,- Kč

 8. 6. 2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

POPIS

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.

PŘÍJEMCE

 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.

PODMÍNKY

 • Získání min. 15 bodů v rámci preferenčních kritérií
 • Podmínka finančního zdraví u projektů nad 1 000 000,- Kč
 • Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně
 • V případě stavebních prací a v případě nákupu nemovitosti jsou způsobilé pouze výdaje přímo související s pořízeným strojem, technologií či zařízením
 • Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli operace
 • V případě stavebních výdajů, tak pravomocné stavební povolení
 • Dotaci nelze poskytnout na: nákup použitého zařízení, zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné dělicí a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva
 • mokré sklady dříví
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

VÝŠE PODPORY

 • Dotace činí 50 % způsobilých výdajů
 • Minimální způsobilé výdaje jsou 10 000,- Kč
 • Maximální způsobilé výdaje jsou 5 000 000,- Kč

 NAŠE SLUŽBY

–     Poradenství a příprava žádosti o dotaci včetně povinných příloh

–     Realizace zadávacích / výběrových řízení v rámci akce

–     Dotační management v průběhu realizace akce

 Na koho se obrátit?

Se žádosti Vám poradí Ing. Veronika Šálová, 776 895 929, salova@luhacovskezalesi.cz